Aegon

AEGON

Aegon is sinds 2016 aangesloten op ECH wat betreft het proces passeren. Hieronder een toelichting op dit proces.


PROCES PASSEREN HYPOTHEEKAKTE

Aegon volgt binnen ECH 4.0 de volgende procesvariant:


AANDACHTSPUNTEN PER PROCESSTAP

1. Passeeropdracht:

Aegon stuurt het ECH bericht “Passeeropdracht”. Er wordt tevens een gestructureerde invulinstructie meegestuurd.

A. Meerdere hypotheken per Passeeropdracht

In ECH 4.0 kunnen per “Passeeropdracht” meerdere hypotheken worden opgegeven. Daarbij hebben alle hypotheken een eigen inschrijvingsbedrag. Onderpanden worden voortaan los opgegeven en gelinkt aan een hypotheek met een bepaalde rangorde. Overbruggingen worden in ECH 4.0 als aparte hypotheek gespecificeerd.

B. Splitsing inschrijvingsbedrag

In ECH 4.0 is het inschrijvingsbedrag gesplitst in drie bedragen, in te vullen in de velden ”Inschrijvingsbedrag”, “InschrijvingsbedragOpslag” en “InschrijvingsbedragInclusiefOpslag”.

C. Gestructureerde invulinstructie

Hieronder staat de uitleg voor het gebruik van de invulinstructies voor de verschillende gebruikers.

Gebruikers van een notarieel softwarepakket met ECH 4.0

Met de “Passeeropdracht” verstuurt Aegon een nieuwe gestructureerde invulinstructie mee. Deze invulinstructie verkleint het handwerk voor notariskantoren die gebruik maken van een notarieel softwarepakket. Voorwaarde is dat het automatisch overnemen van de gegevens uit de gestructureerde invulinstructie naar de akte door het pakket ondersteund wordt.

Zolang deze functionaliteit nog niet ondersteund wordt door het pakket, kan de akte opgemaakt worden aan de hand van de door ECH gegenereerde PDF invulinstructie. Deze PDF is beschikbaar in het pakket. Wel ziet deze er anders uit dan de PDF invulinstructie die Aegon voor 31 oktober 2018 meestuurde met de “Passeeropdracht, “ zie hieronder bij “Nieuwe PDF invulinstructie”.

Gebruikers van de ECH Webclient

In de Webclient is een PDF beschikbaar waarin de invulinstructies staan. Deze PDF wordt door ECH automatisch gegenereerd aan de hand van de gestructureerde invulinstructie die Aegon met de “Passeeropdracht” meestuurt. Deze PDF ziet er anders uit dan de PDF invulinstructie die Aegon voor 31 oktober 2018 meestuurde, “ zie hieronder bij “Nieuwe PDF invulinstructie”. Het automatisch overnemen van gegevens uit de gestructureerde invulinstructie is niet beschikbaar voor notariskantoren die gebruik maken van de ECH Webclient.

Gebruikers van een notarieel softwarepakket met ECH 3.1

Bij de “Passeeropdracht” verstuurt Aegon een nieuwe gestructureerde invulinstructie mee met de “Passeeropdracht.” Deze instructie wordt voor ECH 3.1 geconverteerd naar een leesbare PDF, de bijlage krijgt type 99 en als extra omschrijving “gestructureerde invulinstructie”. Deze PDF ziet er anders uit dan de PDF invulinstructie die Aegon voor 31 oktober 2018 meestuurde, “ zie hieronder bij “Nieuwe PDF invulinstructie”. Het automatisch overnemen van gegevens uit de gestructureerde invulinstructie is niet beschikbaar voor het softwarepakket met ECH 3.1.

Nieuwe PDF invulinstructie

In de met de “Passeeropdracht” in ECH 4.0 meegestuurde nieuwe PDF invulinstructie staat net als bij de oude PDF aangegeven welke rubrieken in de akte moeten worden opgenomen met welke gegevens. De nieuwe PDF invulinstructie ziet er anders uit dan de PDF invulinstructie die Aegon voor 31 oktober 2018 meestuurde.

Bijvoorbeeld:

Hieronder volgt een voorbeeld van een deel van de nieuwe invulinstructie met een andere layout. In de invulinstructie wordt aangegeven dat rubriek 2a uit de modelakte niet opgenomen dient te worden. Rubriek 3 dient opgenomen te worden met eerste rang en een inschrijvingsbedrag van 225620 en een inschrijvingsbedrag inclusief opslag van 338430.

Daarbij wordt verwezen naar de volgende tekstblokken / velden uit de modelakte:

In ECH 4.0 geeft Aegon in de instructie aan dat, naast de rubrieken, ook bepaalde tekstblokken uit de modelakte moeten worden opgenomen in de akte:

 • Hypotheekbedingen
 • Algemene Voorwaarden
  • Geregistreerd partnerschap
  • Schuldsanering
 • Opzegging
 • Verpandingen Executie Hulpzaken Registergoederen.

Deze extra informatie is opgenomen ten behoeve van de notariële software pakketten. In de invulinstructie PDF ziet dat er als volgt uit:

Daarbij wordt verwezen naar de volgende tekstblokken uit de modelakte:

D. Aanvullende instructies

Binnen de “Passeeropdracht” verstuurt Aegon op een uniforme wijze aanvullende instructies richting het Notariskantoor. Onderstaand een overzicht met mogelijke aanvullende instructies.

Soort voorbehoud / extra acties Extra omschrijving
3 – Aflossen krediet(en) Voorwaarde bij passeren aflossing en beëindiging van krediet(en): + krediet *
5 – Goedkeuring concept hypotheekakte
6 – Ontvangst nota van afrekening
7 – Inbreng eigen middelen Nieuwbouw: De in te brengen eigen middelen dient u bij de klant op te vragen
99 – Overig Er is sprake van Koopgarant. Graag de Koopgarantbepalingen opnemen in de akte
99 – Overig Er is sprake van een bouwdepot. U wordt verzocht zelf de akte op te stellen
99 – Overig Rentedepot: Er is sprake van een rentedepot. U wordt verzocht zelf de akte op te stellen
99 – Overig Meerwerk: Het meerwerk bedraagt: <bedrag>. Dit bedrag houden wij in depot **
99 – Overig Rubriek 3 en Rubriek 5: door u te rechercheren.” Conditie: voor alle Passeeropdrachten meegeven
99 – Overig Rubriek 4: keuze door u te bepalen
99 – Overig Rubriek 8: keuze door u te bepalen ***

 

Toestemmingen Extra omschrijving
1 – Vestiging 2e hypotheekrecht Starterslening: AEGON geeft toestemming voor vestiging van een 2e hypotheek tbv starterslening

 

Procedure Informatie
Voordat Aegon de definitieve afrekening gaat opmaken vragen wij u de concept hypotheekakte en nota van afrekening in pdf formaat in één zending via ECH in te sturen

* Toelichting: Als voorwaarde bij het passeren van de hypotheekakte is gesteld dat het / de genoemde krediet(en) gelijktijdig wordt / worden afgelost en beëindigd. Wij verzoeken u voor de aflossing zorg te dragen. De aanvrager dient ervoor te zorgen dat u tijdig in het bezit komt van een aflosnota.

** Toelichting: Het meerwerk bedrag houden wij samen met de aanneemsom in bouwdepot. Wij vragen u hiermee rekening te houden.

*** Toelichting: wij wijzen u op de mogelijkheid om de echtgenoot/partner van de verzekerde een last en volmacht te laten ondertekenen. De uitkering bij overlijden zal hem/haar dan volledig toekomen, onder de voorwaarde dat de verzekeraar last en volmacht is gegeven de uitkering namens hem/haar uit te betalen aan de geldgever. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan het al dan niet wenselijk zijn voor een dergelijke opzet te kiezen. Wij laten het aan uw deskundig oordeel over om te beoordelen of deze opzet in dit geval uit juridisch en fiscaal oogpunt gewenst is.

2. Melden Passeergegevens

De passeergegevens geeft u door via het Bericht “Melden Passeergegevens”. Als u ons minimaal 5 werkdagen vóór de passeerdatum onderstaande berichten/bijlagen stuurt, zorgen wij er na controle voor dat de “Sluitnota” minimaal 3 werkdagen voor de passeerdatum wordt verzonden:

 • Bericht “Melden Passeergegevens”
 • Kopie nota afrekening (bijlage)
 • Concept akte (bijlage)
 • “Melden Gelden” (geen voorkeur, zie hieronder bij 3. “Melden Gelden”)

 

Wilt u contact met ons opnemen indien u 2 werkdagen voor de passeerdatum nog geen “Sluitnota” van ons heeft ontvangen? U kunt ons bereiken via de Service Desk Hypotheken: 058-2443400.

Indien de gelden 1 werkdag van te voren worden overgemaakt, kan Aegon niet garanderen dat de gelden op tijd bij u zijn.

3. Melden Gelden

Aegon heeft de voorkeur géén “Melden Gelden” bericht te ontvangen, aangezien Aegon zelf berekent wat in het bouwdepot gehouden moet worden. In principe worden de aanneemsom plus het bedrag aan meerwerk in het bouwdepot gehouden. Mocht uit de concept afrekening blijken dat er al een aanneemsom is verstreken, dan keert Aegon dit bedrag wel uit. Dit geldt ook voor een bedrag ten aanzien van het meerwerk dat al is voldaan of moet worden voldaan.

Let op: geeft u toch in “Melden Passeergegevens” aan dat er specifieke gelden nodig zijn, dan dient Aegon het bericht “Melden Gelden” ook te ontvangen van de notaris. Anders kan Aegon de “Sluitnota” niet aanmaken.

Annuleren van de passeerafspraak

Het Notariskantoor kan in ECH 4.0 een al doorgegeven passeerafspraak annuleren, als de nieuwe passeerafspraak nog niet bekend is. Het is niet meer nodig om een fictieve datum in te vullen of buiten ECH te communiceren. Verder heeft de notaris hier de mogelijkheid om aan te geven dat er helemaal geen gelden nodig zijn.

Let op: wordt na annuleren toch de nieuwe datum bekend? Vergeet dan niet opnieuw het bericht “Melden Passeergegevens” te sturen.

Wijziging passeerdatum

Wij verzoeken u een wijziging van de passeerdatum altijd via ECH door te geven door het sturen van een nieuw bericht “Melden Passeergegevens”. Dit zorgt ervoor dat wij de wijziging ook tijdig in onze systemen kunnen doorvoeren.

Als binnen een week niet gepasseerd gaat worden of wanneer er nog geen nieuwe datum bekend is dan dient het geld teruggestort te worden naar Aegon (rekeningnummer van herkomst).

4. Sluitnota

Aegon stuurt de “Sluitnota” pas op zodra zij het bericht “Melden Passeergegevens”, kopie nota afrekening, de concept akte van de notaris (en indien van toepassing het bericht “Melden Gelden”) heeft ontvangen.

De kopie nota afrekening, concept akte en eventuele andere bijlagen dienen als bijlage via ECH verstuurd te worden.

Indien de gelden 1 werkdag van te voren worden overgemaakt, kan Aegon niet garanderen dat de gelden op tijd bij u zijn.

5. Passeerbevestiging

Gebruikers van ECH 4.0:

U stuurt ons binnen 3 dagen de passeerbevestiging via ECH.

De werkelijke passeerdatum geeft u mee in het bericht. U stuurt de Hypotheekakte en Notarisverklaring digitaal mee. Hierdoor verdwijnt het laatste stuk papier uit het passeerproces via ECH.

Kijk op https://www.ech.nl/faq/ naar uw mogelijke korting.

Afschrift

Alleen voor gebruikers van een notarieel softwarepakket met ECH 3.1: Na het passeren van de akte is het nodig dat wij het afschrift van de hypotheekakte met voetverklaring ontvangen.
U stuurt de hypotheekakte met voetverklaring naar het in de passeeropdracht vermelde retouradres. Naar dit adres kunt u zowel de akte als onderhandse stukken versturen


OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Ondertekening

Door het sturen van de “Passeeropdracht” verzoeken wij u om op de passeerdatum namens Aegon de hypotheekakte en de depotakte (indien van toepassing) te ondertekenen.

Communicatie

In geval van wijzigingen of vragen dient niet via de mail gecommuniceerd te worden. Door middel van het bericht ”Melding wijziging” kan de Notaris Aegon laten weten wat zij graag wil laten wijzigen. Naar aanleiding van dit verzoek kan Aegon een eerder verzonden bericht opnieuw verzenden met de juiste gegevens.

Bijlagen

ECH biedt de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan een bericht. Bijlagen worden door Aegon opgeslagen en verwerkt. Aegon ondersteunt alleen PDF-documenten.

Buitenlandse adressen

In geval van buitenlandse adressen worden de velden Postcode en Huisnummer in de “Passeeropdracht” als volgt door Aegon gevuld:

 • Postcode: 0000AA
 • Huisnummer: 0