ECH

Onderdeel van:

Volksbank N.V.

Proces:

Passeren & Royeren

E-mail:

schypbackoffice@sns.nl

Telefoon:

030291 4994

Deelnemersinfo SNS Bank

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

 • Via het ECH platform verstrekSNS Bank hypotheekfinancieringen voor de particuliere woningmarkt.
 • Daarnaast verwerkt SNS Bank via het ECH platform royementen voor de particuliere woningmarkt.
 • SNS Bank maakt sinds 1 januari 2017 samen met BLG Wonen, RegioBank en ASN Bank deel uit van een familie van bankmerken onder de Volksbank N.V. SNS Bank en de andere merken behouden hun eigen naam.
 • Vanaf 2 juni 2021 gaat SNS administratiekosten in rekening brengen bij aflossing van de hypotheek. De in rekening gebrachte kosten zullen op de aflosnota vermeld worden.
 • Alle reguliere bestandsformaten worden ondersteund voor het indienen van uw verzoek.

Notarisinstructie passeerproces  

Passeerproces

Passeeropdracht 
In de passeeropdracht geven wij het offertenummer mee als kenmerk maatschappij.  

Melden passeergegevens 
Natuurlijk proberen we alle verstrekkingsnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om de passeerverzoeken uiterlijk 5 werkdagen voor passeren in te dienen. 

Sluitnota/Passeeropdracht 
  

Melden gelden 
Indien mogelijk ontvangen wij de specificatie via melden gelden direct met het doorgeven van de passeerdatum. Wanneer melden gelden niet verplicht is volstaat het om een nota van afrekening als bijlage te sturen.  

Passeerbevestiging 
Na het passeren stuurt u via ECH de hypotheekakte en het bewijs van inschrijving naar ons. U hoeft geen kopie per post of per mail aan ons te sturen.  

Aandachtspunten maatschappij
Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens. 

Contact

 • Volksbank N.V. 
 • Afdeling Verstrekken & Activeren 
 • Telefoonnummer: 030 – 291 4994 
 • E-mail: schypbackoffice@sns.nl  
Correspondentieadres:

 

 

Postbus 924
3500 AX Utrecht 

Notarisinstructie royementenproces  

Royementenproces 

Verzoek aflosnota
Zowel SNS Bank, BLG Wonen, RegioBank als ASN Bank zijn in het Kadaster ingeschreven onder hypotheekhouder Volksbank N.V.. Controleer daarom altijd aan de hand van de hypotheekakte of u het aflosverzoek bij de juiste bank indient. 

Interne verpande zekerheden: Spaarrekeninghypotheken (SEW), Beleggingsrekeninghypotheken (BEW) en Spaarhypotheken kunnen altijd verrekend worden met de aflosnota. De verrekening dient u in uw aflosverzoek te vermelden. 

Externe verpande zekerheden: De afkoop van de verpande polis kan tot 6 weken duren. Verpande polissen kunnen verrekend worden met de aflosnota indien er sprake is van een aantoonbaar tekort bij aflossing van de geldlening. Hiervoor moet de verpande polis op voorhand afgekocht worden. Om dit te beoordelen hebben wij een aantal documenten nodig. Deze documenten ontvangen wij graag bij voorkeur via de adviseur van de klant. Wij vragen u ook onze gezamenlijke relatie te verwijzen naar de betreffende adviseur om te vragen naar de mogelijkheden. Deze kan zich wenden tot onze afdeling MidOffice Beheer. Zij zijn bereikbaar via e-mail: midoffice.hypothekenbeheer@sns.nl, of via telefoonnummer 030-2198801. 

Natuurlijk proberen we alle aflosnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om het verzoek aflosnota uiterlijk 15 werkdagen voor de geplande aflosdatum in te dienen. 

Getekende volmacht
In bijna alle gevallen ontvangt u de royementsvolmacht direct met de aflosnota. Het kan voorkomen dat u eerst de nota van afrekening naar ons toe moet sturen voordat u de royementsvolmacht ontvangt. In die situatie ontvangt u hierover een wijzigingsbericht. 

Aflosnota
Op de aflosnota vermelden wij het betalingskenmerk en de bankrekening waarnaar u het af te lossen bedrag kunt overmaken. Indien wij meerdere betalingskenmerken opgeven is het van belang dat u de betalingen ook separaat van elkaar naar ons overmaakt zodat de financiële afwikkeling geen vertraging op loopt.  

Akkoord royement
  

Aandachtspunten maatschappij
Wijzigingsbericht, bijlage of nieuw aflosverzoek: Stuurt u aanvullende of gewijzigde informatie in een bestaand royementsverzoek? Dan sturen wij altijd een nieuwe aflosnota en getekende royementsvolmacht. Ook als er inhoudelijk geen wijzigingen zijn. 

Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens. 

Contact

 • Volksbank N.V.
 • Royeren (Afdeling Regulier Beheer)
 • Telefoonnummer: 030 – 291 4994
 • E-mail: schypbackoffice@sns.nl  
Correspondentieadres:

Postbus 924
3500 AX Utrecht