ECH

Onderdeel  van:

Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Proces:

Passeren & Royeren

E-mail:


Telefoon:

010 513 01 21

Deelnemersinfo Nationale Nederlanden

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Nationale-Nederlanden Bank maakt gebruik van ECH ter ondersteuning van haar proces van hypotheekverstrekking. Onderstaand vindt u een uitleg van dit proces en een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden.

Nationale-Nederlanden is per 1 januari 2022 live gegaan op een nieuw systeem voor het verwerken van hypotheekaanvragen. Dit nieuwe systeem draagt bij aan een betere en meer voorspelbare dienstverlening. Voor jou als notaris betekent dit wel dat er iets gaat veranderen in het berichtenverkeer via ECH voor het passeren van hypotheken. Meer informatie hierover lees je hieronder. 

1. Nieuwe maatschappijnaam in ECH

Nationale-Nederlanden krijgt voor het passeren van hypotheken een nieuwe maatschappijnaam in ECH. De nieuwe maatschappijnaam is ‘Nationale-Nederlanden Bank N.V.’ 

Let op: omdat een deel van de hypotheekaanvragen voorlopig nog verwerkt wordt via het oude systeem van Nationale-Nederlanden, kom je ook nog passeerzaken tegen waarin de huidige maatschappijnaam (Nationale-Nederlanden) staat.

2. Geen conceptakte meer

Voor hypotheekaanvragen die verwerkt worden via het nieuwe systeem van Nationale-Nederlanden ontvang je als notaris geen conceptakte bij de passeeropdracht. Je ontvangt (net zoals nu) de invulinstructie die je kunt gebruiken om de akte op te stellen. De akte zelf blijft hetzelfde.

Let op: alleen voor passeerzaken onder de nieuwe maatschappijnaam ‘Nationale-Nederlanden Bank N.V.’ ontvang je geen conceptakte meer. 

3. Passeergegevens eerder dan 30 dagen doorgeven

Voor hypotheekaanvragen die verwerkt worden via het nieuwe systeem van Nationale-Nederlanden kun je al eerder dan 30 dagen voor de passeerdatum de passeergegevens doorgeven. 

Ook dit geldt voorlopig dus alleen voor passeerzaken onder de nieuwe maatschappijnaam ‘Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Notarisinstructie passeerproces 

Passeerproces

(Voorlopige) passeeropdracht 
In de bijlage van dit bericht vindt u onze brief met de klant specifieke invulinstructie en het concept van de hypotheekakte op basis waarvan u de definitieve hypotheekakte kunt opstellen.U vindt in de invulinstructie ook een offertenummer die u in de akte dient op te nemen. Dit is een verwijzing naar de offerte die u als bijlage heeft ontvangen. 

Voor de invulinstructie gelden een aantal aandachtspunten: 

 • Bij ‘S6_stellingen’ en ‘S7_zekerheden’ is sprake van variabele blokken die alleen opgenomen moeten worden in geval van meerdere registergoederen. In ‘S7_zekerheden’ kunt u onder ‘Registergoed’ terugvinden om hoeveel registergoederen het gaat. 
 • Bij ‘S8_overbrugging En Depots’ wordt de rangorde van de overbruggingshypotheek niet meegegeven, omdat deze bij ons niet bekend is. Dit kunt u zelf rechercheren. 
 • Bij ‘S10_domiciliekeuze’ wordt het adres van het hoofdkantoor van de schuldeiseres niet opgenomen. Deze vindt u terug in ‘S3_geldverstrekker’. 
 • Bij ‘S13_bedingen’ en ‘S17_verpanding’ is sprake van variabele tekstblokken, die alleen opgenomen moeten worden in geval van een overbruggingskrediet. Dit kunt u terugvinden in S8_overbrugging En Depots. 
 • Hoewel de sectie ‘Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen’ niet in de invulinstructie staat, moet deze wel in de akte opgenomen worden. 

U ontvangt bij een passeeropdracht van Nationale-Nederlanden ook de hypotheekofferte. Deze hypotheekofferte hoeft bij het passeren niet te worden getekend of retour te worden gestuurd. U dient deze hypotheekofferte wel samen met de hypotheekakte op te slaan in uw archief. 

Let op: Nationale-Nederlanden heeft vanaf 11 juni 2020 een nieuwe versie van de hypotheekakte (Versie HYNNB00). Toch kan het tijdelijk voor komen dat klanten nog dienen te passeren met de oude hypotheekakte van Nationale-Nederlanden (Versie 2018-4). In de passeeropdracht staat vermeld of de nieuwe of de oude versie van de hypotheekakte van toepassing is. Het is belangrijk dat u de juiste versie van de hypotheekakte gebruikt. Bij een passeeropdracht met de oude hypotheekakte ontvangt u geen hypotheekofferte en hoeft u de hypotheekofferte ook niet op te slaan in uw archief. 

Melden passeergegevens 
De passeerdatum die u kunt opgeven, ligt minimaal 3 werkdagen en maximaal 30 kalenderdagen in de toekomst. 

Wij verzoeken u in het geval van bestaande bouw de optie ‘nee’ aan te vinken bij de vraag ‘Specifiek bedrag nodig bij passeren?’. Ook als u geen gelden nodig heeft. Mocht u gebruik maken van een softwarepakket met geïntegreerde ECH functionaliteit, dan kan het voorkomen dat uw pakket bij het versturen van de passeerdatum ongemerkt voor u aangeeft dat u de gelden gaat specificeren. Dit betekent dat Nationale-Nederlanden Bank wacht met uitbetalen tot de specificatie van de gelden ontvangen is. Dit doet u in de stap ‘melden gelden notaris’. 

In het geval van nieuwbouw dient u aan te geven of u een specifiek bedrag nodig heeft bij passeren of dat er geen gelden nodig zijn. Als u een specifiek bedrag nodig heeft, dan volgt de taak ‘melden gelden notaris’. Wij verzoeken u ‘melden gelden notaris’ dezelfde dag nog bij Nationale-Nederlanden Bank in te dienen, maar uiterlijk 3 werkdagen voor passeren. Indien dit niet minimaal 3 werkdagen voor de passeerdatum gebeurt kan er niet op de gewenste datum gepasseerd kan worden. 

Extra informatie: In de passeeropdracht vindt u terug hoeveel het meerwerk bedraagt bij hypotheken voor nieuwbouw. Daarmee kunt u het juiste depotbedrag berekenen en de juiste middelen bij ons opvragen. Ook als het meerwerk €0,- bedraagt staat dit in de passeeropdracht. U vindt het meerwerk terug in de passeeropdracht onder ‘Aanvullende instructies’. 

Let op

Specifiëren gelden 
Bij het specificeren van de gelden in de stap ‘melden gelden notaris’ is het mogelijk om verschillende kostentypen/notaregels op te geven. Maakt u gebruik van minstens één notaregel. De notaregels 26 (opname krediet) en 97 (overige inhouding notaris) kan Nationale-Nederlanden Bank niet verwerken en dient u niet te gebruiken. Wij verzoeken u deze kosten onder een andere notaregel op te geven.   

Verplicht af te lossen kredieten 
Heeft uw klant een krediet die wordt ingelost met de nieuwe hypotheek? Vraagt u het benodigde bedrag voor de aflossing van het (consumptief) krediet dan niet op. Wij zorgen ervoor dat u de gelden voor aflossing van het (consumptief) krediet ontvangt. Verplicht af te lossen kredieten worden in een apart blok in de passeeropdracht genoemd. Daarmee weet u welke kredieten verplicht moeten worden afgelost bij het passeren van de hypotheek. Zoals u van ons gewend bent betaalt Nationale-Nederlanden het geld naar u uit, zodat u deze kredieten kunt aflossen bij de desbetreffende partijen. De verplicht af te lossen kredieten worden ook genoemd in de sluitnota onder punt ‘99 – Overige inhouding maatschappij – Af te lossen verplichting’. 

Houdt u er rekening mee dat Nationale-Nederlanden Bank met haar klant heeft afgesproken dat eventuele eigen middelen eerst aangewend moeten worden. 

Sluitnota/Passeeropdracht 
In de bijlage van dit bericht vindt u de specificatie van de sluitnota en indien van toepassing ook de onderhandse stukken. 

Nationale-Nederlanden Bank maakt het geld over op het door u opgegeven rekeningnummer. 

Melden gelden 
– 

Passeerbevestiging 
U stuurt ons de passeerbevestiging en als bijlage een notarisverklaring en een afschrift van de hypotheekakte. Let op: zowel de notarisverklaring als het afschrift van de akte moet u in PDF/A formaat aanleveren. Daarnaast moet het afschrift ondertekend zijn met een geldig PKI-Overheid certificaat. Houdt u er daarnaast rekening mee dat de passeerdatum die u meestuurt niet in de toekomst ligt. 

Aandachtspunten maatschappij: 

 1. Aflossing krediet
  Heeft uw klant een krediet die wordt ingelost met de nieuwe hypotheek? Vraagt u het benodigde bedrag voorde aflossing van het (consumptief) krediet dan niet op. Wij zorgen ervoor dat u de gelden voor aflossing van het (consumptief) krediet ontvangt. 

 2. Wijzigen passeerdatum
  Wij verzoeken u een wijziging van de passeerdatum altijd uiterlijk 3 werkdagen voor de huidige passeerdatum via ECH door te geven. Dit zorgt ervoor dat wij de wijziging ook tijdig in onze systemen kunnen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen zeven werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, is het niet nodig om eventueel ontvangen gelden terug te storten. 

Let op: Ook de nieuwe passeerdatum dient minimaal 3 werkdagen en maximaal 30 kalenderdagen in de toekomst te liggen. 

 1. Bijlagen
  Voegt u altijd de afrekening die u voor de klant opmaakt toe als bijlage in ECH. Gebruikt u een softwarepakket met geïntegreerde ECH functionaliteit? Dan kunt u dit direct toevoegen aan een ander bericht. Als u de ECH webapplicatie gebruikt, dan kunt u dit doen door een apart bericht te sturen. Dit kunt u doen door onder het tabblad ‘extra’ te kiezen voor ‘versturen bijlage’. 

U kunt in ECH ook andere bijlagen toevoegen aan berichten (bij gebruik van een softwarepakket met geïntegreerde ECH functionaliteit) of een bijlage als apart bericht versturen (bij gebruik van de ECH webapplicatie). Deze bijlagen worden altijd opgeslagen maar niet actief gebruikt. Als u wilt dat wij uw deze bijlagen in behandeling nemen, neem dan telefonisch contact met ons op via 010 513 01 21. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 uur tot 17:30 uur.  

 1. Geautomatiseerde wijzigingsverzoeken
  In een aantal gevallen stuurt Nationale-Nederlanden een wijzigingsverzoek naar de notaris. Het is belangrijk dat u deze wijzigingsverzoeken goed in de gaten houdt, omdat het mogelijk is dat uw bericht niet verwerkt kan worden. Via het wijzigingsverzoek wordt u verzocht om het bericht aan te passen. Het betreffende bericht is dan niet verwerkt en dient opnieuw verstuurd te worden. De betreffende fout in het bericht wordt in het wijzigingsverzoek omschreven. 

 1. Wijziging passeeropdracht en ECH zaaknummer
  Als uw klant een wijziging aan Nationale-Nederlanden doorgeeft of als Nationale-Nederlanden een wijziging doet, dan wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder een nieuw ECH zaaknummer. U ontvangt hierover bericht via ECH. Vanaf dat moment dient u het nieuwe ECH zaaknummer te gebruiken. Het oude ECH zaaknummer komt te vervallen. 

Let op: wijzigt Nationale-Nederlanden in de tussentijd de hypotheekakte, dan betekent dit dat u een aangepaste gestructureerde invulinstructie ontvangt bij de nieuwe passeeropdracht.  

 1. Onderhandse aktes Nationale-Nederlanden Hypotheken
  In de sluitnota wordt verwezen naar een bijlage. Deze bijlage bevat zowel de sluitnota als de onderhandse stukken. Op dit moment ontvangt Nationale-Nederlanden bij het merendeel van de gepasseerde hypotheken geen getekende onderhandse stukken retour. Het verzoek is om hier alert op te zijn en de stukken in de bijlage(n), indien aanwezig, getekend toe te voegen aan de hypotheekakte. 

 2. Online aanvragen toestemming vervolghypotheek
  Wil je toestemming voor het vestigen van een hypotheekinschrijving achter een bestaande inschrijving? Dat kan je bij NN online aanvragen.
  Kijk op notaris.nn.nl voor het aanvraagformulier “Toestemming vestiging vervolghypotheek

Contact 
Voor vragen over het gebruik van de ECH applicatie op notarisnet evenals voor technische vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via het telefoonnummer 070 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl. Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier. 

Voor inhoudelijke vragen over een zaak kunt u contact opnemen met Nationale-Nederlanden via het telefoonnummer 010 513 01 21. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. 

Notarisinstructie royementenproces 

Royeerproces
Op de notarispagina van Nationale-Nederlanden vindt u actuele informatie over het wijzigen en aflossen van een hypotheek. Zo heeft u de processen, regels, doorlooptijden én belangrijkste downloads binnen handbereik.

Verzoek aflosnota
We helpen u graag met het op tijd regelen van de aflosnota voor uw klant. Om de aflosnota vóór de gewenste aflosdatum te kunnen maken, is het belangrijk dat wij het aflosverzoek correct en op tijd ontvangen. Hiervoor heeft u het Aanvraagformulier aflosnota nodig.

Interne verpande zekerheden:
Uw klant kan het bedrag op zijn gekoppelde spaarrekening, beleggingsrekening of levensverzekering gebruiken voor het (deels) aflossen van de hypotheek. We berekenen de waarde van de beleggingen om te beoordelen hoeveel uw klant hiermee kan aflossen. De percentages die we hierbij hanteren en de instructie voor uw klant om de beleggingsrekening liquide te maken vindt u op onze notarispagina.

Externe verpande zekerheden:
Bij Nationale-Nederlanden kunnen geen externe verpande zekerheden gebruikt worden voor het (deels) aflossen van de hypotheek.

Doorlooptijden
We proberen alle aflosnota’s uiterlijk 2 werkdagen voor de aflosdatum aan u te leveren. De doorlooptijden voor een aflosnota met verrekening zijn langer dan zonder verrekening. Het is belangrijk daar bij het aflosverzoek rekening mee te houden.

Wijziging

Aantal
werkdagen

Aflosnota
bij hypotheek helemaal aflossen, zonder verrekening

2
werkdagen vóór passeerdatum, mits aflosverzoek 6 werkdagen vóór passeerdatum
ontvangen van notaris.

Aflosnota
bij hypotheek helemaal aflossen, met verrekening

2
werkdagen vóór passeerdatum, mits aflosverzoek 11 werkdagen vóór passeerdatum
ontvangen van notaris.

Aflosnota
Overbruggingskrediet

2
werkdagen vóór passeerdatum, mits aflosverzoek 6 werkdagen vóór passeerdatum
ontvangen van notaris.

Hier vindt u de overige doorlooptijden die we hanteren voor het aflossen van de hypotheek.
 
Getekende volmacht

In bijna alle gevallen ontvangt u direct met de aflosnota per e-mail de door ons ondertekende volmacht of volmachten voor de (afstand en) vervallenverklaring van de hypotheek. De volmacht gaat in onder de opschortende voorwaarde dat u de aflosnota inclusief de verschuldigde dagrente helemaal heeft betaald. Het kan voorkomen dat u eerst de nota van afrekening naar ons toe moet sturen voordat u de royementsvolmacht ontvangt. In die situatie ontvangt u hierover een wijzigingsbericht.

Aflosnota
Als u het aflosverzoek op tijd en volledig heeft ingediend, ontvangt u de aflosnota uiterlijk twee werkdagen vóór de gewenste aflosdatum per e-mail. We zetten voor uw klant een kopie van de e-mail en de aflosnota in de berichtenbox in mijn.nn klaar.

Op de aflosnota staan alleen de kosten voor het aflossen van de hypotheek. Eventuele andere kosten, bijvoorbeeld uw eigen kosten, zijn daar niet op meegenomen. Ook krijgt u een berekening van de boete die de klant betaalt als de hypotheek wordt afgelost.

De aflosnota is twee weken geldig. Daarna kunnen de bedragen anders zijn. Dat komt voor als de rente stijgt tussen het opstellen van de aflosnota en de dag dat de hypotheek afgelost wordt. In dat geval kunt u een nieuwe aflosnota bij ons opvragen.

U ontvangt in de aflosnota een betalingskenmerk van ons. Vermeld alléén dit kenmerk bij de betaling. Alleen dan kunnen we de aflossing op tijd en goed afhandelen.

Controleer de aflosnota goed. Klopt er iets niet? Neem dan contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur. Een e-mail sturen kan ook.

Aandachtspunten maatschappij
Heeft u aanvullende of gewijzigde informatie in een bestaand royementsverzoek? Dan sturen wij altijd een nieuwe aflosnota en getekende royementsvolmacht. Ook als er inhoudelijk geen wijzigingen zijn. Hiervoor gelden dan opnieuw de eerder genoemde doorlooptijden.

Contact
Heeft u vragen of suggesties? Stuur een e-mail naar hypotheken@nn.nl of neem contact op met Nationale-Nederlanden via het telefoonnummer 010 513 01 21. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Notarisinstructie overstapproces van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht

Op de notarispagina van Nationale-Nederlanden vindt u actuele informatie over het aanvragen van een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Zo heeft u de processen, regels, doorlooptijden én belangrijkste downloads binnen handbereik. 

Verzoek indienen overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht 
We helpen u graag met het op tijd regelen van een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor de klant. Om de wijziging vóór de gewenste passeerdatum te kunnen doorvoeren, is het belangrijk dat wij de aanvraag correct en op tijd ontvangen. 

Goed om te weten: sinds 1 mei 2023 is er geen aanvullende hypotheekakte meer nodig bij de overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Let op: dit geldt alleen voor dit type overstap. Voor alle andere vormen van overstappen van erfpacht blijft een nieuwe hypotheekakte nodig. Omdat er in die situaties een nieuw hypotheekrecht gevestigd moet worden.
 

Dien uw aanvraag in via het Aanvraagformulier overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht

Overige erfpachtverzoeken
Alle andere verzoeken rondom erfpacht kunt u mailen naar hypotheken@nn.nl.

Contact  
Voor inhoudelijke vragen over een zaak kunt u contact opnemen met Nationale-Nederlanden via het telefoonnummer 010 513 01 21. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.