ECH

Onderdeel van:

Rabobank

Proces:

Passeren & Royeren

Telefoon:

088 7288728

Deelnemersinfo Rabobank

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Tijdslijnen rondom feestdagen

Inleiding

Rabobank hanteert rondom de komende feestdagen de reguliere aanlevertermijnen voor passeren en royeren. Om te waarborgen dat alle zaken tijdig kunnen worden verwerkt, vragen we nadrukkelijk om zaken waarvan de (passeer)datum bekend is zo snel mogelijk door te geven. Op die manier kunnen de werkzaamheden zo goed mogelijk gepland worden zodat zaken met een kortere doorlooptijd ook tijdig kunnen worden afgewikkeld. Om alle verzoeken tijdig af te kunnen wikkelen, wordt zéér terughoudend om gegaan met het in behandeling nemen van spoeddossiers.

Tijdslijnen Royeren

Royementsverzoeken dienen, conform de reguliere termijn, ten minste 15 werkdagen voor royementsdatum te worden doorgegeven:

 • Stuurt de notaris het royementsverzoek met aflosdatum 20 april? Dan moet het verzoek uiterlijk maandag 28 maart bij ons binnen zijn;
 • Stuurt de notaris het royementsverzoek met aflosdatum 15 juni? Dan moet het verzoek uiterlijk maandag 23 mei bij ons binnen zijn;
 • Indien u onderstaande bericht ontvangt via ECH naar aanleiding van een aangeleverd royementsverzoek, dan is er sprake van een zakelijk royement:
  “Het verzoek betreft een zakelijk royement en wordt verder op papier afgehandeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons zakelijk team Klantenservice op telefoonnummer 088 722 6666”.
  Voor zakelijke royementsdossiers wordt het ECH dossier gesloten en vindt de verdere afhandeling van het royement niet via ECH plaats. U ontvangt van de afdeling Bedrijven een aflosnota of een brief waarin royement om niet verleend wordt.

Is sprake van een lening met een opbouwproduct? En wordt dit opbouwproduct afgelost op de lening? Om de aflossing van het opbouwproduct op de lening in 2021 te garanderen, gelden de volgende termijnen:

 • Banksparen (Rabo OpbouwSpaarrekening):

Royementsdatum is uiterlijk vrijdag 17 december om de aflossing van afkoop opbouwproduct dit jaar nog te garanderen. Het royementsverzoek dient dan uiterlijk vrijdag 26 november bij ons binnen te zijn.

 • Verzekerde producten (Interpolis opbouwproducten):

Royementsdatum is uiterlijk maandag 6 december om de aflossing van afkoop opbouwproduct dit jaar nog te garanderen. Het royementsverzoek dient dan uiterlijk maandag 15 november bij ons binnen te zijn.

Tijdslijnen passeren

Passeerverzoeken dienen, conform de reguliere termijn, ten minste 2 werkdagen voor passeren te worden doorgegeven:

 • Passeert de klant op woensdag 20 april? Dan dient de notaris uiterlijk donderdag 14 april 12:00 uur de passeerdatum door te geven.
 • Passeert de klant op maandag 30 mei? Dan dient de notaris uiterlijk woensdag 25 mei 12:00 uur de passeerdatum door te geven.
 • Passeert de klant op dinsdag 7 juni? Dan dient de notaris uiterlijk donderdag 2 juni 12:00 uur de passeerdatum door te geven

Bereikbaarheid Service Centrum Wonen

Het Service Centrum Wonen is op Goede Vrijdag (vrijdag 15 april) bereikbaar. Op alle andere feestdagen zijn wij gesloten.

Rabobank is al enige tijd het proces rond aflossen en royeren aan het verbeteren. Het doel is om de doorlooptijd van verzoek tot aflosnota te verkorten. Goed nieuws voor u en onze klanten.

Eén van de stappen om dit doel te bereiken, is het aanpassen van de aanlevertermijn voor het indienen van een aflosverzoek. Per 1 oktober a.s. gaan wij aansluiten bij de andere ECH-maatschappijen en de standaard aanlevertermijn van 15 werkdagen hanteren voor aflosverzoeken (i.p.v. de huidige 11 werkdagen).

Wat brengt dit u en de klant?
Deze verlenging van de aanlevertermijn helpt ons en u de klant sneller te kunnen bedienen.

Voor u
Aflosverzoeken worden in de meeste gevallen sneller behandeld. De aflosnota is dan eerder bij u, waarbij we streven naar minimaal 7 werkdagen voor aflosdatum.

 • Dossiers met opbouwproducten kunnen we sneller verwerken omdat we de klant online inzicht geven.
 • Spoedverzoeken met een kortere aanlevertermijn blijven mogelijk in situaties die daar om vragen.
 • Dossiers met zakelijke en particuliere kenmerken worden in centrale specialisten teams behandeld. Daardoor verbetert de samenwerking en kunnen statusvragen beter worden beantwoord. De extra tijd voor behandeling zorgt met name voor zakelijk voor meer snelheid.
 • We werken toe naar vervanging van ons oude systeem door een systeem met veel meer mogelijkheden en flexibiliteit. Dat zorgt o.a. voor betere communicatiemogelijkheden via ECH en voor spoeddossiers.
 • De klant kan online het aflosverzoek volgen en details doorgeven, waaronder de wensen voor het opbouwproduct.
 • De klant heeft sneller inzicht in de af te lossen leningen.
 • Op termijn krijgt de klant direct online de aflosnota te zien.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
U kunt contact opnemen met het team Royeren van het Service Centrum Wonen op telefoonnummer 088 7288728.

Het SCW (Service Centrum Wonen) is een administratief centrum van de Rabobank. Bij het SCW worden alle Rabobank-hypotheken afgehandeld. Alle lokale Rabobanken zijn aangesloten bij het SCW. Het SCW verzorgt de volgende werkzaamheden:

 • De administratieve afhandeling van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken.
 • Het beheer van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken.

Voor ECH verzorgt het SCW het berichtenverkeer tussen alle lokale Rabobanken en de notaris voor zowel passeren als aflossen. Contact opnemen met het SCW kan als volgt:

SCW staat niet opgesteld voor klantvragen; hiervoor dient de klant contact op te nemen met de lokale Rabobank of notaris.

Bellen naar het SCW kan ook: 088 7288728. Het nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Is er sprake van een klantdossier met spoed buiten de telefonische openingstijden? Stuur dan een e-mail, met in de onderwerp regel ‘SPOED’, naar de betreffende afdeling.

Voor vragen aan de afdeling WRR (Wholesale Rural and Retail) kunt u contact opnemen met de afdeling WRR op telefoonnummer 088 7267999.

Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.

Voor vragen over het gebruik van de ECH applicatie op notarisnet en technische vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via het telefoonnummer 070 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl.

Kwaliteit – Aandachtspunten algemeen

Bijlagen
De notaris heeft de mogelijkheid in ECH om bijlagen toe te voegen aan het bericht. De enige bijlage die het SCW in behandeling neemt, is de royementsvolmacht, de kopie van de hypotheekakte en de notarisverklaring. Alle overige bijlagen, zoals bijvoorbeeld kadastrale tekeningen, neemt het SCW niet in behandeling.

Vrije tekstberichten
De notaris heeft de mogelijkheid om in ECH een vrij tekstbericht/notitie in te voeren en/of ‘afkoop’ aan te vinken: 

 • Het SCW ontvangt deze melding niet en kan deze daarom niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u om een dergelijke situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft dit vervolgens door aan het SCW.
 • Wanneer ‘afkoop’ wordt aangevinkt na de start van het proces, wordt het dossier opnieuw verzonden en voldoet hierdoor mogelijkerwijs niet meer aan de aanlevertermijn. Wij verzoeken u om deze situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft de afkoopopdracht vervolgens door aan het SCW. 

Notarisinstructie passeerproces

Melden passeergegevens

 1. Houd bij het maken van de passeerafspraak met de klant rekening met de aanlevertermijn bij het SCW. De aanlevertermijn voor het melden van de passeerdatum is tenminste 5 werkdagen voor het daadwerkelijk passeren. Voor aanvragen die, ten gunste van de klant, eerder moeten passeren geldt een afwijkende aanlevertermijn. De passeerdatum moet dan minimaal 2 werkdagen in de toekomst liggen. Voor deze aanvragen geldt dan wanneer SCW de passeerdatum bijvoorbeeld op maandag voor 12:00 uur van u ontvangt, de zaak op woensdag bij u kan passeren. U kunt alleen een passeerdatum doorgeven als u als notaris vanuit het SCW een kennisgeving heeft ontvangen.
 2. Meld de passeerdatum direct bij het SCW na het maken van een passeerafspraak met de klant.

Melden Uitstel/Afstel

Wordt een passeeropdracht uitgesteld of geannuleerd? Meld dit zo snel mogelijk en uiterlijk op de dag van passeren. Dit is van groot belang voor zowel de klant, SCW als onze adviseurs. Dit heeft te maken met de geldstromen die worden uitgevoerd bij geplande verstrekking en het tijdverlies dat kan optreden bij herstel of latere verstrekking.

Passeerbevestiging

Wij vragen u de passeerbevestiging, inclusief een afschrift van de hypotheekakte, notarisverklaring en inschrijfgegevens (datum/deel/nummer) uiterlijk 3 werkdagen na passeren aan te leveren.  U kunt het dossier dan snel sluiten en wij kunnen ons dossier ook afhandelen binnen de termijn die we met de lokale Rabobank hebben afgesproken.

Notarisinstructie royementenproces

Aanlevertermijnen proces aflossen

Aanlevering volmacht aan het SCWop een werkdag vóór 18.00 uur, dan is de eerst mogelijke passeerdatum 15 werkdagen later. Voorbeeld:

 • Aanlevering op woensdag 03/03 vóór 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op woensdag 24/03
 • Aanlevering op woensdag 03/03 ná 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op donderdag 25/03

Indien de aanlevering van de volmacht niet voldoet aan de gehanteerde aanlevertermijn wordt deze afgekeurd met het verzoek de passeerdatum opnieuw in te plannen. Houdt u hierbij opnieuw rekening met de werkdag waarop u de gewijzigde volmacht aanlevert.

Bij het opmaken van de volmacht is het SCW afhankelijk van tijdige aanlevering van de notaris en informatie van andere onderdelen van de Rabobank. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de volmacht 7 werkdagen voor passeren te verzenden. Wanneer u de volmacht en evt. nota niet tijdig heeft ontvangen, verzoeken wij u pas 3 werkdagen voor passeerdatum telefonisch contact op te nemen. 

Welke feestdagen worden door Rabobank NIET als werkdag aangemerkt?

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag

Inhoudelijke aandachtspunten

 • Het SCW behandelt voortaan royementsverzoeken vanaf 3-4 weken voor passeerdatum van het royement. Dit betekent dat u een eventuele reactie op uw royementsverzoek vanaf deze termijn kunt verwachten.
 • Geef tijdig aan het SCW door indien de aflosdatum wijzigt. Het SCW stemt hierop de controle uitbetaling af en het akkoord royement naar de notaris. Daarnaast wordt op basis van de aflosnota een aantal processen gestart om de administratieve afwikkeling van de aan de hypotheek verwante producten uit te voeren. Het beëindigen van de Spaarverzekering Eigen Woning of de Kapitaalverzekering Eigen Woning wordt 2 weken voor de passeerdatum in gang gezet. Als de aflosdatum wijzigt kan de klant hiervan nadeel ondervinden (bijv als de datum is gewijzigd kan bijv. ten onrechte een overlijdensrisicoverzekering zijn opgezegd ). Hanteer hierbij de afspraken met betrekking tot de tijdlijnen. U dient de aflosdatum te wijzigen binnen het reeds lopende ECH-dossier door het ‘Verzoek Aflosnota’ opnieuw te activeren (te wijzigen), de aflosdatum aan te passen en het bericht opnieuw te versturen. Het bericht Melding Wijziging is hiervoor niet bedoeld.
 • In zijn algemeenheid geldt: iedere wijziging, volgend op het reeds verzonden ‘Verzoek Aflosnota’, dient binnen het reeds lopende ECH-dossier te worden doorgevoerd. Hiervoor hoeft geen nieuw Verzoek Aflosnota te worden opgestart.
 • Geef bij gedeeltelijk royement ook de kadastrale omschrijving aan ons door. Dit betreft onderpandgegevens, sectie, nummer en perceelgrootte. Dit voorkomt vertraging bij afwikkeling van het royement.
 • Maak één dossier aan indien meerdere onderpanden of meerdere banken betrokken zijn bij één royement of één klant. Er wordt ook maar één aflosnota opgemaakt voor alle dossiers tezamen en dit voorkomt onnodig berichtenverkeer over en weer.

Indien deze punten correct worden uitgevoerd, levert dat, naast de eerder genoemde verbeteringen voor onze gezamenlijke klant, zowel voor uw kantoor als voor het SCW de nodige efficiencyvoordelen op en kan het dossier correct en snel worden afgehandeld.

Indien de gegevens in de volmacht onvolledig zijn, verzoeken wij u om binnen 2 werkdagen een gecorrigeerd verzoek aan te leveren. Indien de aanpassing niet binnen 2 werkdagen is ontvangen, wordt het dossier afgekeurd op aanlevertermijn.

Aflosredenen

Het is mogelijk om royementsdossiers met een aflosdatum in het verleden aan te leveren met een aflosreden “Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum” . Ook is de aflosreden “executieveiling” toegevoegd. U kunt bij de aanlevering als volgt handelen.

Aflosreden: ‘Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum’
Als u een royementsverzoek wilt indienen met een aflosdatum in het verleden dan kunt u deze via ECH aanleveren. Bij de aflosreden kiest u dan voor “Geen aflossing, datum passeren niet relevant (aflosdatum = fictieve datum)”. Wel dient u de aflosdatum 15 werkdagen vooruit te plaatsen zodat deze correct in de workload van het SCW komt.

Aflosreden: ‘Executieveiling’
De aflosreden ‘executieveiling’ kunt u nog niet gebruiken. Deze aflosreden is in ECH opgenomen om in de toekomst deze royementen via ECH te kunnen verwerken. Tot die tijd kan de Rabobank royementen met de aflosreden “executieveiling” niet via ECH in behandeling nemen. Dergelijke royementen levert u aan op papier (via post of e-mail).

Royementsverzoek voor scheepshypotheek

Binnen de bestaande mogelijkheden van ECH is het niet mogelijk om een scheepshypotheek te verwerken. Een royement kunt u indienen via de mail: royeren@rabobank.nl.

Voor vragen over het verwerken van een scheepshypotheek, kunt u contact opnemen met de Rabobank. Hiervoor kunt u het volgende telefoonnummer gebruiken: 088 7288728.

Overige aandachtspunten

Aantal registergoederen bij gedeeltelijk royement
Wanneer er sprake is van een gedeeltelijk royement waarbij méér dan 35 registergoederen geroyeerd worden, kan het verzoek niet middels ECH ingediend worden doordat de maximum grootte van het systeemtechnische bericht dan zal worden overschreden. Deze royementsverzoeken dienen per post/mail aangeleverd te worden bij het SCW.

Vervallen van dossier aan SCW zijde
Wanneer sprake is van een afkeuring door het SCW of uitstel van de aflosdatum (zonder nieuwe aflosdatum) blijft het SCW-dossier maximaal 3 maanden actief. Na deze periode wordt het SCW-dossier opgeschoond en zullen eventuele wijzigingen niet verwerkt worden. Er dient dan een nieuw royementsverzoek via ECH ingediend te worden.