Werkgroepen

ECH brengt geldverstrekkers en notariskantoren bij elkaar om verbetermogelijkheden (onder meer op het gebied van uniformering, standaardisering en efficiency) te bespreken en over de samenwerking tussen geldverstrekkers en notariskantoren afspraken te maken. ECH kan daartoe werkgroepen instellen uit vertegenwoordigers van geldverstrekkers, notariskantoren en/of diens toeleveranciers.

De doelstelling van de werkgroep is het fungeren als klankbordgroep ten aanzien van een specifiek onderwerp. Dit kan het toetsen van de bestaande inrichting, werking of afspraken ten aanzien van de berichtenstandaard betreffen of het destilleren en uitwerken van wensen en behoeftes tot uitbreiding of aanpassing daarvan.

De samenstelling van de werkgroep hangt af van de te behandelen onderwerpen en kan bestaan uit alleen vertegenwoordigers van geldverstrekkers of van notariskantoren of van toeleveranciers of een combinatie daarvan.

De werkgroep neemt geen besluiten maar heeft een adviesfunctie; elk lid van de werkgroep neemt deel aan de werkgroep op vrijwillige basis namens haar werkgever. De werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd aan de ECH consultants waarbij desgewenst een meerderheids- en/of minderheidsstandspunt kan worden verwoord. De agenda met eventuele stukken en de verslagen van bijeenkomsten worden aan elk lid verstrekt.

ECH kent momenteel de volgende werkgroepen:

 • Werkgroep notariaat (medewerkers van notariskantoren)
 • Werkgroep maatschappijen (medewerkers van maatschappijen)
 • Werkgroep softwareleveranciers (medewerkers van notarieel softwareleveranciers met ECH-integratie)
 • Werkgroep security & compliance

De werkgroepen notariaat, maatschappijen en softwareleveranciers bediscussiëren:

 • praktijksituaties (communicatie, processen en procedures);
 • de samenwerking tussen het notariaat en maatschappijen (ECH-specifiek dan wel algemeen);
 • oplossingsrichtingen binnen de actuele berichtstandaard en infrastructuur;
 • oplossingsrichtingen welke zouden kunnen leiden tot aanpassingen in berichtenstandaard en infrastructuur.

Indien daartoe aanleiding is kunnen verschillende werkgroepen bij elkaar komen.

Werkgroep security en compliance

De werkgroep bestaat uit security- en compliance-professionals van deelnemers van ECH. Deelname is vrijwillig. Indien noodzakelijk worden professionals op gebied van privacy geconsulteerd. Deze werkgroep heeft als doel:

 • Fungeren als klankbord rondom security- en compliance-vraagstukken;
 • Inhoudelijk toetsen van (nieuwe versies van) het Security Agreement;
 • Aanspreekpunt t.a.v. het Security Agreement aan de zijde van de partij.