ECH

Privacy Statement Dienstverlening ECH

Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens van u doordat u:

 • Gebruik maakt van de dienstverlening van een bij Stichting ECH aangesloten hypothecair financier of notariskantoor betreffende het vestigen, aflossen en/of royeren van een hypotheek en/of het stellen van een bankgarantie.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de ECH Nieuwsbrief, of wanneer werkzaam bent voor, of vertegenwoordiger bent van een hypothecair financier of notariskantoor, dan geldt dit privacy statement niet voor u. In dat geval is het Privacy Statement Ondersteuning ECH van toepassing.

Contactgegevens Stichting ECH
Stichting ECH
Afdeling Privacy
Spui 184 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070-3307201
E-mail: privacy@ech.nl
Website: www.ech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ECH verwerkt één of meerdere van de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • Titulatuur
 • Burgerlijke staat en evt. eerdere burgerlijke staat
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ECH verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden
Stichting ECH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De communicatie tussen hypothecair financiers of serviceorganisaties en notariskantoren op het terrein van de verlening, vestiging en beëindiging van het recht van hypotheek of het stellen van een bankgarantie.

Grondslag gegevensverwerking
De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst tussen de hypothecair financier of notariskantoor en Stichting ECH, waarbij eerstgenoemde verwerkingsverantwoordelijke (partij die bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden) is en Stichting ECH optreedt als verwerker (een partij die uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt); of indien de hypothecair financier gebruik maakt van een zogenaamde ‘servicer’, dan is deze laatstgenoemde verwerker en treedt ECH op als subverwerker.

Hoe verkrijgt Stichting ECH uw gegevens?
Stichting ECH ontvangt uw gegevens nooit rechtstreeks van u, maar altijd van de door u ingeschakelde hypothecair financier, de door hen ingeschakelde servicer of uw notariskantoor. Het doel waarmee u de gegevens heeft verstrekt kan waarschijnlijk alleen bereikt worden doordat u de gegevens heeft verstrekt aan één van deze partijen. U bent in ieder geval nooit verplicht uw gegevens rechtstreeks aan Stichting ECH te verstrekken voor het bereiken van uw doel.

Automatische besluitvorming en profilering
Bij Stichting ECH is geen sprake van automatische besluitvorming of profilering op basis van de persoonsgegevens die verkregen zijn.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Stichting ECH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • 7 maanden na het afronden van het (communicatie)proces van het dossier tussen de hypothecair financier en notariskantoor betreffende het royeren of vestigen van uw hypotheek of het stellen van een bankgarantie worden uw gegevens verwijderd. Indien geen afronding plaatsvindt, worden uw gegevens 13 maanden na de laatste activiteit in het dossier verwijderd.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
Stichting ECH verstrekt uw persoonsgegevens aan de beoogde ontvanger, zoals dit door de verzender is aangegeven. Dit kunnen internationale organisaties zijn. De verwerking van uw gegevens door Stichting ECH gebeurt altijd in Nederland.

Stichting ECH schakelt enkele partijen in om haar dienstverlening te verzorgen, bijvoorbeeld voor de hosting en realisatie van de ECH systemen. Met deze partijen heeft Stichting ECH contracten afgesloten die uw privacy waarborgen. Deze partijen zijn in de EU gevestigd en mogen uw gegevens niet inzien behoudens in geval van een ondersteuningsverzoek van de betrokken hypothecair financier, de serviceorganisatie en/of het notariskantoor, danwel indien noodzakelijk om de continuïteit, integriteit en of vertrouwelijkheid van de dienstverlening van Stichting ECH te borgen.

Stichting ECH verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, ook niet tegen betaling. Stichting ECH geeft uw persoonsgegevens niet door aan organisaties buiten de EU.

Stichting ECH is niet voornemens dit beleid te wijzigen tenzij zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, Stichting ECH daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ECH. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw hypothecair financier of notariskantoor. U kunt ook een e-mail sturen naar of bellen met Stichting ECH. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Stichting ECH neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft daarom passende maatregelen getroffen om onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, misbruik en/of verlies tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn: encryptie, toegangscontroles en screening van medewerkers.

Heeft u vragen of een klacht?
Heeft u een vraag of een klacht dan kunt u contact opnemen met Stichting ECH via bovenstaande contactgegevens. Mocht u na behandeling van uw vraag of klacht niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de privacytoezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 2.0; bijgewerkt op 30-11-2023