ECH

Privacy Statement Dienstverlening ECH

Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens van u doordat u:

 • Gebruik maakt van de dienstverlening van een bij Stichting ECH aangesloten hypothecair financier of notariskantoor betreffende het vestigen, aflossen en/of royeren van een hypotheek en/of het stellen van een bankgarantie. In dit geval doen wij dit enkel met toestemming en in opdracht van de hypothecair financier of notariskantoor.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de ECH Nieuwsbrief, of wanneer werkzaam bent voor, of vertegenwoordiger bent van een hypothecair financier of notariskantoor, dan geldt deze privacy statement niet. In plaats daarvan verwijzen wij u naar het Privacy Statement Ondersteuning ECH.

Contactgegevens Stichting ECH
www.ech.nl
Aan de afdeling Privacy
Spui 184 – 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070-3307201
E-mail: privacy@ech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ECH verwerkt één of meerdere van de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • Titulatuur
 • Burgerlijke staat en evt. eerdere burgerlijke staat
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ECH verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden
Stichting ECH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst tussen de hypothecair financier of notariskantoor en Stichting ECH, waarbij eerstgenoemde verwerkingsverantwoordelijke (partij die bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden) is en Stichting ECH optreedt als verwerker (een partij die uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt); of indien de hypothecair financier gebruik maakt van een zogenaamde ‘servicer’, dan is deze laatstgenoemde verwerker en treedt ECH op als subverwerker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ECH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • 7 maanden na het afronden van het (communicatie)proces van het dossier tussen de hypothecair financier en notariskantoor betreffende het royeren of vestigen van uw hypotheek of het stellen van een bankgarantie. Indien geen afronding plaatsvindt, worden uw gegevens 13 maanden na de laatste activiteit verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ECH verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven noch opgeslagen buiten de Europese Unie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ECH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw notariskantoor of hypothecair financier. Daarnaast kunt u ons een e-mail sturen of bellen. Wij helpen u vervolgens om uw verzoek te registreren.

We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ECH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ECH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn, in geval van (2): encryptie, toegangscontroles en screening van medewerkers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Versie 1.8; bijgewerkt op 9 maart 2023