Rabobank

Rabobank

DE RABOBANK-ORGANISATIE EN HET SCF

Het SCF (Service Centrum Financieren) is een administratief centrum van de Rabobank. Bij het SCF worden alle Rabobank-hypotheken afgehandeld. Alle lokale Rabobanken zijn aangesloten bij het SCF. Het SCF verzorgt de volgende werkzaamheden:

 • de administratieve afhandeling van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken.
 • het beheer van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken.

Nota bene: het SCF is niet opgesteld voor Rabobank Wholesale klanten. Voor royementen, aflossingen en hypotheken van Rabobank Wholesale klanten kan contact worden opgenomen met MidofficeREF@rabobank.com (+ 31 (0)88 7267999).

Voor ECH verzorgt het SCF het berichtenverkeer tussen alle lokale Rabobanken en de notaris voor zowel passeren als aflossen. Contact opnemen met het SCF kan als volgt:

SCF staat niet opgesteld voor klantvragen; hiervoor dient de klant contact op te nemen met de lokale Rabobank of notaris.

Bellen naar het SCF kan ook: 088 7288728. Het nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Is er sprake van een klantdossier met spoed buiten de telefonische openingstijden? Stuur dan een e-mail, met in de onderwerpregel ‘SPOED’, naar de betreffende afdeling.

Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.

Voor vragen over het gebruik van de ECH applicatie op notarisnet en technische vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via het telefoonnummer 070 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl.


ACTUEEL

1 juli 2019: Aanlevertermijn melden passeerdatum (ECH)

SCF heeft de interne werkwijze op basis van feedback vanuit diverse adviseurs (lokale bank/Intermediair desk) en notariskantoren over de reguliere doorlooptijden passeren nieuwe hypotheek aangepast.

Vanaf nu gaat SCF flexibeler om met de ontvangt van de passeerdatum. Om efficiënt te kunnen werken ontvangt SCF graag de passeerdatum minimaal 5 werkdagen voor de daadwerkelijke passeerdatum. Voor aanvragen die, ten gunste van de klant, eerder moeten passeren kan SCF deze verwerken. De passeerdatum moet dan minimaal 2 werkdagen in de toekomst liggen. Voor deze aanvragen geldt dan wanneer SCF de passeerdatum bijvoorbeeld op maandag voor 12:00 uur van u ontvangt, de zaak op woensdag bij u kan passeren.

Deze werkwijze geldt uitsluitend voor zaken die via ECH passeren.

 

17 april 2019: Ervaringen Rabobank met afschriften via ECH

Rabobank is sinds 13 december 2018 aangesloten op ECH4.0. Sindsdien is er een nieuwe werkwijze voor het versturen en ontvangen van de hypotheekakte (inclusief notarisverklaring). Met dit bericht wil de Rabobank de nieuwe werkwijze opnieuw onder de aandacht brengen bij notariskantoren.

Elektronisch aanleveren via ECH komt in plaats van papieren aanlevering

In de nieuwe werkwijze wordt de hypotheekakte niet meer per post of e-mail aangeleverd bij de Rabobank, maar uitsluitend als elektronisch ondertekend afschrift via het ECH-bericht ‘Passeerbevestiging’.
Elektronische aanlevering werkt sneller en efficiënter en heeft als voordeel een besparing op de portokosten. Bovendien beschikt het notariaat automatisch over een bevestiging dat het afschrift is verstuurd.
De elektronische aanlevering via ECH is in de plaats gekomen van de (inefficiënte) papieren aanlevering. Waar een elektronische aanlevering op notariskantoren al voor een verbetering kan zorgen, helpt het de Rabobank bij het aanzienlijk verminderen van de verwerkingstijd van dossiers op grote schaal. Rabobank beoordeelt namelijk alle stukken die via post of email zijn binnengekomen. Naast de reeds via ECH binnengekomen hypotheekakten zitten hier ook zekerheidsstukken tussen die nog behandeld dienen te worden, denk bijvoorbeeld aan rectificaties.

Belangrijkste gedeelte aanlevering gaat inmiddels elektronisch

Verreweg het grootste gedeelte van de notariskantoren is inmiddels overgestapt naar de elektronische aanlevering via ECH. Rabobank ervaart dit als positief. Het verlaagt de interne poststroom enorm, waardoor de Rabobank de stukken efficiënter kan verwerken.

Er zijn echter nog steeds notariskantoren die de hypotheekakten alleen per post/email aanleveren of zowel elektronisch via ECH als per post/email aanbieden. Net als de papieren aanlevering levert ook een dubbele aanlevering extra werk op, zowel voor het notariaat als de Rabobank. In het eerste kwartaal is door de Rabobank actief terugkoppeling verleend aan deze notariskantoren met als doel de elektronische aanlevering via ECH en het achterwege laten van de papieren/email aanlevering.

Rabobank heeft inmiddels besloten om voor de notariskantoren die nog problemen ervaren met het elektronisch aanleveren via ECH een uitzondering te maken en tijdelijk nog de papieren/email aanlevering te accepteren. We hopen echter dat u begrijpt dat de elektronische aanlevering via ECH voor zowel uw kantoor als ook voor de Rabobank minder handelingen oplevert. We willen u daarom vragen om te controleren of u al elektronisch aanlevert via ECH en het versturen van het afschrift per post/email inmiddels achterwege laat.

Op weg naar volledige elektronische aanlevering via ECH

Rabobank en Stichting ECH vinden het belangrijk om te achterhalen waarom nog niet alle notariskantoren zich (kunnen) conformeren aan de nieuwe werkwijze van ECH. Met input van deze notariskantoren zal onderzocht worden wat er nodig is om tot de gewenste wijze van aanleveren te komen. Als daar aanleiding toe is, wordt contact opgenomen met notariskantoren die nog niet uitsluitend via ECH (kunnen) aanleveren. Ook kan het zijn dat ECH contact opneemt met notarieel softwareleveranciers.

Mocht u problemen ervaren met het elektronisch via ECH aanleveren van afschriften vanuit uw eigen software, neem dan contact op met de helpdesk van uw eigen softwareleverancier. Voor vragen over het gebruik van de ECH webapplicatie op NotarisNet kunt u contact opnemen met de Servicedesk van ECH via het telefoonnummer (070) 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl.

25 Januari 2019: Per post Versturen hypotheekakte inclusief notarisverklaring vervalt

Alle notariskantoren zijn inmiddels aangesloten op ECH versie 4.0. Dit betekent dat de duale periode voor het aanleveren en verwerken van documenten voorbij is. Vanaf nu accepteert SCF alleen een passeerbevestiging inclusief afschrift van de hypotheekakte, notarisverklaring en inschrijfgegevens (datum/deel/nummer), welke digitaal via ECH is ontvangen. Ontvangt SCF deze documenten toch nog per post of mail? Dan verwerkt SCF deze niet. Met uitzondering van een rectificatie. Dit document kunt u gewoon nog per post of e-mail versturen.

21 DECEMBER 2018: INZAKE DE OVERGANG OP ECH 4.0

Rabobank is vanaf donderdag 13 december aangesloten op ECH4.0. Op dit moment is er sprake van een duale periode. Deels worden documenten nog aangeleverd op basis van ECH3.1 en deels op ECH 4.0. Graag brengt Rabobank onderstaande aandachtspunten onder uw aandacht.

 • De passeerbevestiging wordt vaak, binnen enkele minuten, meerdere malen aangeleverd bij Rabobank. Dit zorgt voor onduidelijkheid en een onnodige toename van werk bij het SCF. Rabobank vraagt u alleen een nieuwe passeerbevestiging in te sturen als een eerder verstuurde passeerbevestiging onjuist was.
 • Het SCF heeft in meerdere dossiers bijlagen ontvangen, welke niet voor de Rabobank bedoeld zijn. Een voorbeeld is een zekerheidsstuk bedoel voor een andere partij. We vragen u alleen de documenten bedoeld voor de Rabobank mee te sturen.
 • Rabobank ontvangt vaak dubbele documenten. Bijvoorbeeld twee maal dezelfde hypotheekakte. Het is de bedoeling dat wij de hypotheekakte én de notarisverklaring ontvangen.
 • SCF ontvangt regelmatig notarisverklaringen die niet voldoen aan het door ECH voorgeschreven model. Rabobank vraagt u de notarisverklaring aan te leveren conform het model van ECH. Wanneer u geen gebruik maakt van het juiste model kan de Rabobank het document niet in behandeling nemen. U ontvangt dan een rappel om de documenten opnieuw aan te leveren (conform het juiste model).
 • Rabobank gaat vanaf 20 december een onderscheid maken tussen ECH 3.1 dossiers en ECH 4.0 dossiers. Voor afschriften verstuurd vanuit ECH 4.0 zal het dossier volledig digitaal afgehandeld worden.
  Is er sprake van een ECH3.1 dossier? Dan zal de Rabobank u vragen om het ingeschreven afschrift en de notarisverklaring via de post aan te bieden. Elektronische afschriften uit ECH 3.1 dossiers leveren uitvoeringsproblemen op voor de Rabobank.
 • Sinds Rabobank werkt met ECH4.0 heeft het SCF direct een rappel verstuurd nadat alleen een passeerbevestiging met inschrijfgegevens ontvangen is (conform ECH 3.1). In het rappel vragen we om de zekerheidsdocumenten per post aan te leveren.
  Echter is nu de keuze gemaakt om niet meer direct bij ontbrekende documenten te rappelleren, maar dit rappel pas te versturen als Rabobank na enkele dagen geen stukken per post heeft ontvangen.

Door het delen van deze bevindingen hoopt Rabobank dat we snel verder te kunnen verbeteren op het ECH4.0. Rabobank begrijpt dat dit wellicht extra tijd vergt, maar hopen dat u ons hiermee wilt helpen. We danken u in ieder geval voor de medewerking!


KWALITEIT

AANDACHTSPUNTEN ALGEMEEN

Bijlagen

De notaris heeft de mogelijkheid in ECH om bijlagen toe te voegen aan het bericht. De enige bijlage die het SCF in behandeling neemt, is de royementsvolmacht, de kopie van de hypotheekakte en de notarisverklaring. Alle overige bijlagen, zoals bijvoorbeeld kadastrale tekeningen, neemt het SCF niet in behandeling.

Vrije tekstberichten

De notaris heeft de mogelijkheid om in ECH een vrij tekstbericht/notitie in te voeren en/of ‘afkoop’ aan te vinken: – Het SCF ontvangt deze melding niet en kan deze daarom niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u om een dergelijke situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft dit vervolgens door aan het SCF. – Wanneer ‘afkoop’ wordt aangevinkt na de start van het proces, wordt het dossier opnieuw verzonden en voldoet hierdoor mogelijkerwijs niet meer aan de aanlevertermijn. Wij verzoeken u om deze situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft de afkoopopdracht vervolgens door aan het SCF.


AANDACHTSPUNTEN PASSEREN

Melden passeergegevens

 1. Houd bij het maken van de passeerafspraak met de klant rekening met de aanlevertermijn bij het SCF. De aanlevertermijn voor het melden van de passeerdatum is tenminste 5 werkdagen voor het daadwerkelijk passeren. Voor aanvragen die, ten gunste van de klant, eerder moeten passeren geldt een afwijkende aanlevertermijn. De passeerdatum moet dan minimaal 2 werkdagen in de toekomst liggen. Voor deze aanvragen geldt dan wanneer SCF de passeerdatum bijvoorbeeld op maandag voor 12:00 uur van u ontvangt, de zaak op woensdag bij u kan passeren. U kunt alleen een passeerdatum doorgeven als u als notaris vanuit het SCF een kennisgeving heeft ontvangen.
 2. Meld de passeerdatum direct bij het SCF na het maken van een passeerafspraak met de klant.
 3. Wordt een passeeropdracht uitgesteld of geannuleerd? Meld dit dan tijdig. Dit is van groot belang voor zowel het SCF, de lokale bank én uiteindelijk de klant. Dit heeft te maken met de geldstromen die worden uitgevoerd bij geplande verstrekking en het tijdverlies dat kan optreden bij herstel of latere verstrekking.

Passeerbevestiging

Wij vragen u de passeerbevestiging, inclusief een afschrift van de hypotheekakte, notarisverklaring en inschrijfgegevens (datum/deel/nummer) uiterlijk 3 werkdagen na passeren aan te leveren.  U kunt het dossier dan snel sluiten en wij kunnen ons dossier ook afhandelen binnen de termijn die we met de lokale Rabobank hebben afgesproken.


AANDACHTSPUNTEN AFLOSSEN

Aanlevertermijnen proces aflossen

Aanlevering volmacht aan het SCFop een werkdag vóór 18.00 uur, dan is de eerst mogelijke passeerdatum 11 werkdagen later. Voorbeeld:

 • Aanlevering op woensdag 09/11 vóór 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op donderdag 24/11
 • Aanlevering op woensdag 09/11 ná 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op vrijdag 25/11

Indien de aanlevering van de volmacht niet voldoet aan de gehanteerde aanlevertermijn wordt deze afgekeurd met het verzoek de passeerdatum opnieuw in te plannen. Houdt u hierbij opnieuw rekening met de werkdag waarop u de gewijzigde volmacht aanlevert.

Bij het opmaken van de volmacht is het SCF afhankelijk van tijdige aanlevering van de notaris en informatie van andere onderdelen van de Rabobank. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de volmacht 7 werkdagen voor passeren te verzenden. Wanneer u de volmacht en evt. nota niet tijdig heeft ontvangen, verzoeken wij u pas 3 werkdagen voor passeerdatum telefonisch contact op te nemen. 

Welke feestdagen worden door Rabobank NIET als werkdag aangemerkt?

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag

Inhoudelijke aandachtspunten

 • Het SCF behandelt voortaan royementsverzoeken vanaf 3-4 weken voor passeerdatum van het royement. Dit betekent dat u een eventuele reactie op uw royementsverzoek vanaf deze termijn kunt verwachten.
 • Geef tijdig aan het SCF door indien de aflosdatum wijzigt. Het SCF stemt hierop de controle uitbetaling af en het akkoord royement naar de notaris. Daarnaast worden op basis van de aflosnota een aantal processen gestart om de administratieve afwikkeling van de aan de hypotheek verwante producten uit te voeren. Het beëindigen van de Spaarverzekering Eigen Woning of de Kapitaalverzekering Eigen Woning wordt 2 weken voor de passeerdatum in gang gezet. Als de aflosdatum wijzigt kan de klant hiervan nadeel ondervinden (bijv als de datum is gewijzigd kan bijv. ten onrechte een overlijdensrisicoverzekering zijn opgezegd ). Hanteer hierbij de afspraken met betrekking tot de tijdlijnen. U dient de aflosdatum te wijzigen binnen het reeds lopende ECH-dossier door het ‘Verzoek Aflosnota’ opnieuw te activeren (te wijzigen), de aflosdatum aan te passen en het bericht opnieuw te versturen. Het bericht Melding Wijziging is hiervoor niet bedoeld.
 • In zijn algemeenheid geldt: iedere wijziging, volgend op het reeds verzonden ‘Verzoek Aflosnota’, dient binnen het reeds lopende ECH-dossier te worden doorgevoerd. Hiervoor hoeft geen nieuw Verzoek Aflosnota te worden opgestart.
 • Geef bij gedeeltelijk royement ook de kadastrale omschrijving aan ons door. Dit betreft onderpandgegevens, sectie, nummer en perceelgrootte. Dit voorkomt vertraging bij afwikkeling van het royement.
 • Maak één dossier aan indien meerdere onderpanden of meerdere banken betrokken zijn bij één royement of één klant. Er wordt ook maar één aflosnota opgemaakt voor alle dossiers tezamen en dit voorkomt onnodig berichtenverkeer over en weer.

Indien deze punten correct worden uitgevoerd, levert dat, naast de eerder genoemde verbeteringen voor onze gezamenlijke klant, zowel voor uw kantoor als voor het SCF de nodige efficiencyvoordelen op en kan het dossier correct en snel worden afgehandeld.

Indien de gegevens in de volmacht onvolledig zijn, verzoeken wij u om binnen 2 werkdagen een gecorrigeerd verzoek aan te leveren. Indien de aanpassing niet binnen 2 werkdagen is ontvangen, wordt het dossier afgekeurd op aanlevertermijn.

Aflosredenen

Het is mogelijk om royementsdossiers met een aflosdatum in het verleden aan te leveren met een aflosreden “Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum” . Ook is de aflosreden “executieveiling” toegevoegd. U kunt bij de aanlevering als volgt handelen.

Aflosreden: ‘Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum’
Als u een royementsverzoek wilt indienen met een aflosdatum in het verleden dan kunt u deze via ECH aanleveren. Bij de aflosreden kiest u dan voor “Geen aflossing, datum passeren niet relevant (aflosdatum = fictieve datum)”. Wel dient u de aflosdatum 2 weken vooruit te plaatsen zodat deze correct in de workload van het SCF komt.

Aflosreden: ‘Executieveiling’
De aflosreden ‘executieveiling’ kunt u nog niet gebruiken. Deze aflosreden is in ECH opgenomen om in de toekomst deze royementen via ECH te kunnen verwerken. Tot die tijd kan de Rabobank royementen met de aflosreden “executieveiling” niet via ECH in behandeling nemen. Dergelijke royementen levert u aan op papier (via post of fax).

 Royementsverzoek voor scheepshypotheek

Binnen de bestaande mogelijkheden van ECH is het mogelijk om een scheepshypotheek te verwerken. Een algeheel royement kunt u op de reguliere wijze indienen. In geval van een gedeeltelijk royement, dient u onderstaande werkwijze aan te houden:

Gedeeltelijk royementsverzoek voor scheepshypotheek Rabobank via ECH

Vul de gegevens op de volgende wijze in:

 • Aflosdatum (datum van aflossing)
 • Klantgegevens (naam en adresgegevens hypotheekgever)
 • Hypotheeknemer(s) (naam en adresgegevens banken)
 • Hypothecaire inschrijving
 • Kadastervestiging (datum/deel/nummer)
 • Onderpand
  • Soort onderpand (code 4, te boek gesteld schip)
  • Kadastrale omschrijving (vul bij kadastrale gemeente de naam van het schip in en bij sectie en nummer de volgende fictieve gegevens: sectie 1, nummer 1)
 • Vastgoed
  • Soort vastgoed, code 99 (overig) (vul de naam van het schip en het brandmerk bij de omschrijving)
  • Adres (vul hier het adres van de vaste ligplaats van het schip in. Heeft het schip geen vaste ligplaats, vul dan het adres van de debiteur

Overige aandachtspunten

Aantal registergoederen bij gedeeltelijk royement
Wanneer er sprake is van een gedeeltelijk royement waarbij méér dan 35 registergoederen geroyeerd worden, kan het verzoek niet middels ECH ingediend worden doordat de maximum grootte van het systeemtechnische bericht dan zal worden overschreden. Deze royementsverzoeken dienen per post/mail aangeleverd te worden bij het SCF.

Vervallen van dossier aan SCF zijde
Wanneer sprake is van een afkeuring door het SCF of uitstel van de aflosdatum (zonder nieuwe aflosdatum) blijft het SCF-dossier maximaal 3 maanden actief. Na deze periode wordt het SCF-dossier opgeschoond en zullen eventuele wijzigingen niet verwerkt worden. Er dient dan een nieuw royementsverzoek via ECH ingediend te worden.