Rabobank

Rabobank

De Rabobank-organisatie en het SCF

Het SCF (Service Centrum Financieren) is een administratief centrum van de Rabobank. Bij het SCF worden alle Rabobank-hypotheken afgehandeld. Alle lokale Rabobanken zijn aangesloten bij het SCF. Het SCF verzorgt de volgende werkzaamheden:

 • de administratieve afhandeling van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken en de Rabohypotheekbank (RHB).
 • het beheer van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken en de RHB.

Voor ECH verzorgt het SCF het berichtenverkeer tussen alle lokale Rabobanken en de notaris voor zowel passeren als aflossen. Contact opnemen met het SCF kan als volgt:

SCF staat niet opgesteld voor klantvragen; hiervoor dient de klant contact op te nemen met de lokale Rabobank of notaris.

Bellen naar het SCF kan ook: 088 7288728. Het nummer is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Is er sprake van een klantdossier met spoed buiten de telefonische openingstijden? Stuur dan een e-mail, met in de onderwerpregel ‘SPOED’, naar de betreffende afdeling.

Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.

Voor vragen over het gebruik van de ECH applicatie op notarisnet en technische vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via het telefoonnummer 070 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl.


Actueel

10 DECEMBER 2018: Rabobank sluit per 13 december aan op ECH 4.0

Vanaf donderdag 13 december werkt Rabobank met ECH versie 4.0. Met deze versie zijn een aantal verbeteringen voor u als notaris of ons als Rabobank doorgevoerd in het proces Passeren – Vestigen hypotheek. Via uw software leverancier bent of wordt u geïnformeerd over nieuwe of gewijzigde functies.

Voor het aanleveren van een hypotheekakte en inschrijfgegevens vragen wij uw aandacht:

 • Als notaris maak ik al gebruik van ECH 4.0? Dan dient u de hypotheekakte inclusief notarisverklaring digitaal te ondertekenen en aan te bieden via het bericht ‘Passeerbevestiging’. Hiermee komt de door Rabobank gehanteerde werkwijze voor het versturen van deze documenten per post te vervallen.

Ontvangt SCF het bericht ‘Passeerbevestiging’ niet op tijd? Dan ontvangt u van ons, zoals u nu ook al gewend bent, een rappelbericht met het verzoek de getekende hypotheekakte inclusief notarisverklaring en inschrijfgegevens via ECH in te sturen. Dit rappelbericht is n.a.v. ECH 4.0 vereenvoudigd.

 • Als notaris maak ik nog gebruik van ECH 3.1? Dan kan het SCF geen digitaal aangeleverde hypotheekakte inclusief notarisverklaring verwerken. U verstuurt deze documenten gewoon per post naar het SCF.

Daarnaast heeft Rabobank het rappelbericht voor het ontbreken van een getekende hypotheekakte inclusief notarisverklaring en inschrijfgegevens aangepast. In het gewijzigde bericht staat dat u deze documenten moet aanleveren via ECH. Zolang u nog geen gebruik maakt van ECH 4.0 verstuurt u deze documenten per post naar het SCF.

Ons postadres is:
Rabobank Nederland
Service Centrum Financieren, Team Zekerheden
Postbus 221
5600 MA Eindhoven

Aandachtspunt inschrijfgegevens:

Regelmatig constateert het SCF dat ontvangen inschrijfgegevens (datum/deel/nummer) in het bericht ‘Passeerbevestiging’ niet juist zijn. Wij vragen u digitaal de inschrijfgegevens juist aan te leveren, zodat de uitvoering van het toekomstig royeer proces geen problemen oplevert.

27 September 2018: Aanpassing royementenproces per 4 oktober 2018

Rabobank wijzigt per 4 oktober a.s. het proces royeren. De wijzigingen betreffen:

 1. Passeerdatum van het royement
  Op basis van de passeerdatum van het royementsverzoek start het Service Centrum Financieren (SCF) een aantal processen op. Bijvoorbeeld het beëindigen van de Spaarverzekering Eigen Woning of de Kapitaalverzekering Eigen Woning wordt 2 weken voor de passeerdatum in gang gezet. Als deze datum wijzigt, heeft dit dus mogelijk gevolgen voor de overlijdensrisicodekking van de klant. Vermeld daarom ook daadwerkelijk de passeerdatum in het royementverzoek. Bij wijziging van de passeerdatum verzoeken wij u deze direct aan het SCF door te geven. In zijn algemeenheid geldt: iedere wijziging, volgend op het verzonden ‘Verzoek Aflosnota’, dient binnen het lopende ECH-dossier te worden doorgevoerd. Hiervoor hoeft geen nieuw ‘Verzoek Aflosnota’ te worden opgestart.
 2. Royementsverzoek
  Het SCF behandelt voortaan royementsverzoeken vanaf maximaal 4 weken voor passeerdatum van het royementsverzoek. Dit betekent dat u een eventuele reactie op uw royementsverzoek vanaf deze termijn kunt verwachten.

Kwaliteit

AANDACHTSPUNTEN ALGEMEEN

Bijlagen

De notaris heeft de mogelijkheid in ECH om bijlagen toe te voegen aan het bericht. De enige bijlage die het SCF in behandeling neemt, is de royementsvolmacht, de kopie van de hypotheekakte en de notarisverklaring. Alle overige bijlagen, zoals bijvoorbeeld kadastrale tekeningen, neemt het SCF niet in behandeling.

Vrije tekstberichten

De notaris heeft de mogelijkheid om in ECH een vrij tekstbericht/notitie in te voeren en/of ‘afkoop’ aan te vinken: – Het SCF ontvangt deze melding niet en kan deze daarom niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u om een dergelijke situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft dit vervolgens door aan het SCF. – Wanneer ‘afkoop’ wordt aangevinkt na de start van het proces, wordt het dossier opnieuw verzonden en voldoet hierdoor mogelijkerwijs niet meer aan de aanlevertermijn. Wij verzoeken u om deze situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft de afkoopopdracht vervolgens door aan het SCF.


AANDACHTSPUNTEN PASSEREN

Melden passeergegevens

1. Houd bij het maken van de passeerafspraak met de klant rekening met de aanlevertermijn bij het SCF. De aanlevertermijn voor het melden van de passeerdatum is vijf werkdagen* voor het daadwerkelijk passeren. De aanlevertermijn van vijf werkdagen begint te tellen vanaf het moment dat u als notaris de kennisgeving heeft ontvangen vanuit het SCF.

2. Meld de passeerdatum direct bij het SCF na het maken van een passeerafspraak met de klant.

3. Wordt een passeeropdracht uitgesteld of geannuleerd? Meld dit dan tijdig. Dit is van groot belang voor zowel het SCF, de lokale bank én uiteindelijk de klant. Dit heeft te maken met de geldstromen die worden uitgevoerd bij geplande verstrekking en het tijdverlies dat kan optreden bij herstel of latere verstrekking.

*De aanlevertermijn van vijf werkdagen geldt voor reguliere passeeropdrachten. Mocht er een opdracht zijn die vanuit klantbelang toch met spoed moet worden opgepakt door het SCF, dan kan dat. Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Spoed binnen vijf werkdagen vanuit klantbelang wordt nagestreefd in overleg met adviseur-COF-SCF.

Passeerbevestiging

Wij vragen u de passeerbevestiging, inclusief een afschrift van de hypotheekakte, notarisverklaring en inschrijfgegevens (datum/deel/nummer) uiterlijk 3 werkdagen na passeren aan te leveren.  U kunt het dossier dan snel sluiten en wij kunnen ons dossier ook afhandelen binnen de termijn die we met de lokale Rabobank hebben afgesproken.


AANDACHTSPUNTEN AFLOSSEN

Aanlevertermijnen proces aflossen

Aanlevering volmacht aan het SCFop een werkdag vóór 18.00 uur, dan is de eerst mogelijke passeerdatum 11 werkdagen later. Voorbeeld:

 • Aanlevering op woensdag 09/11 vóór 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op donderdag 24/11
 • Aanlevering op woensdag 09/11 ná 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op vrijdag 25/11

Indien de aanlevering van de volmacht niet voldoet aan de gehanteerde aanlevertermijn wordt deze afgekeurd met het verzoek de passeerdatum opnieuw in te plannen. Houdt u hierbij opnieuw rekening met de werkdag waarop u de gewijzigde volmacht aanlevert.

Bij het opmaken van de volmacht is het SCF afhankelijk van tijdige aanlevering van de notaris en informatie van andere onderdelen van de Rabobank. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de volmacht 7 werkdagen voor passeren te verzenden. Wanneer u de volmacht en evt. nota niet tijdig heeft ontvangen, verzoeken wij u pas 3 werkdagen voor passeerdatum telefonisch contact op te nemen. 

Welke feestdagen worden door Rabobank NIET als werkdag aangemerkt?

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag

Inhoudelijke aandachtspunten

 • Het SCF behandelt voortaan royementsverzoeken vanaf 3-4 weken voor passeerdatum van het royement. Dit betekent dat u een eventuele reactie op uw royementsverzoek vanaf deze termijn kunt verwachten.
 • Geef tijdig aan het SCF door indien de aflosdatum wijzigt. Het SCF stemt hierop de controle uitbetaling af en het akkoord royement naar de notaris. Daarnaast worden op basis van de aflosnota een aantal processen gestart om de administratieve afwikkeling van de aan de hypotheek verwante producten uit te voeren. Het beëindigen van de Spaarverzekering Eigen Woning of de Kapitaalverzekering Eigen Woning wordt 2 weken voor de passeerdatum in gang gezet. Als de aflosdatum wijzigt kan de klant hiervan nadeel ondervinden (bijv als de datum is gewijzigd kan bijv. ten onrechte een overlijdensrisicoverzekering zijn opgezegd ). Hanteer hierbij de afspraken met betrekking tot de tijdlijnen. U dient de aflosdatum te wijzigen binnen het reeds lopende ECH-dossier door het ‘Verzoek Aflosnota’ opnieuw te activeren (te wijzigen), de aflosdatum aan te passen en het bericht opnieuw te versturen. Het bericht Melding Wijziging is hiervoor niet bedoeld.
 • In zijn algemeenheid geldt: iedere wijziging, volgend op het reeds verzonden ‘Verzoek Aflosnota’, dient binnen het reeds lopende ECH-dossier te worden doorgevoerd. Hiervoor hoeft geen nieuw Verzoek Aflosnota te worden opgestart.
 • Geef bij gedeeltelijk royement ook de kadastrale omschrijving aan ons door. Dit betreft onderpandgegevens, sectie, nummer en perceelgrootte. Dit voorkomt vertraging bij afwikkeling van het royement.
 • Maak één dossier aan indien meerdere onderpanden of meerdere banken betrokken zijn bij één royement of één klant. Er wordt ook maar één aflosnota opgemaakt voor alle dossiers tezamen en dit voorkomt onnodig berichtenverkeer over en weer.

Indien deze punten correct worden uitgevoerd, levert dat, naast de eerder genoemde verbeteringen voor onze gezamenlijke klant, zowel voor uw kantoor als voor het SCF de nodige efficiencyvoordelen op en kan het dossier correct en snel worden afgehandeld.

Indien de gegevens in de volmacht onvolledig zijn, verzoeken wij u om binnen 2 werkdagen een gecorrigeerd verzoek aan te leveren. Indien de aanpassing niet binnen 2 werkdagen is ontvangen, wordt het dossier afgekeurd op aanlevertermijn.

Aflosredenen

Het is mogelijk om royementsdossiers met een aflosdatum in het verleden aan te leveren met een aflosreden “Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum” . Ook is de aflosreden “executieveiling” toegevoegd. U kunt bij de aanlevering als volgt handelen.

Aflosreden: ‘Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum’
Als u een royementsverzoek wilt indienen met een aflosdatum in het verleden dan kunt u deze via ECH aanleveren. Bij de aflosreden kiest u dan voor “Geen aflossing, datum passeren niet relevant (aflosdatum = fictieve datum)”. Wel dient u de aflosdatum 2 weken vooruit te plaatsen zodat deze correct in de workload van het SCF komt.

Aflosreden: ‘Executieveiling’
De aflosreden ‘executieveiling’ kunt u nog niet gebruiken. Deze aflosreden is in ECH opgenomen om in de toekomst deze royementen via ECH te kunnen verwerken. Tot die tijd kan de Rabobank royementen met de aflosreden “executieveiling” niet via ECH in behandeling nemen. Dergelijke royementen levert u aan op papier (via post of fax).

Royementsverzoek voor scheepshypotheek

Binnen de bestaande mogelijkheden van ECH is het mogelijk om een scheepshypotheek te verwerken. Een algeheel royement kunt u op de reguliere wijze indienen. In geval van een gedeeltelijk royement, dient u onderstaande werkwijze aan te houden:

Gedeeltelijk royementsverzoek voor scheepshypotheek Rabobank via ECH

Vul de gegevens op de volgende wijze in:

 • Aflosdatum (datum van aflossing)
 • Klantgegevens (naam en adresgegevens hypotheekgever)
 • Hypotheeknemer(s) (naam en adresgegevens banken)
 • Hypothecaire inschrijving
 • Kadastervestiging (datum/deel/nummer)
 • Onderpand
  • Soort onderpand (code 4, te boek gesteld schip)
  • Kadastrale omschrijving (vul bij kadastrale gemeente de naam van het schip in en bij sectie en nummer de volgende fictieve gegevens: sectie 1, nummer 1)
 • Vastgoed
  • Soort vastgoed, code 99 (overig) (vul de naam van het schip en het brandmerk bij de omschrijving)
  • Adres (vul hier het adres van de vaste ligplaats van het schip in. Heeft het schip geen vaste ligplaats, vul dan het adres van de debiteur

Overige aandachtspunten

Aantal registergoederen bij gedeeltelijk royement
Wanneer er sprake is van een gedeeltelijk royement waarbij méér dan 35 registergoederen geroyeerd worden, kan het verzoek niet middels ECH ingediend worden doordat de maximum grootte van het systeemtechnische bericht dan zal worden overschreden. Deze royementsverzoeken dienen per post/mail aangeleverd te worden bij het SCF.

Vervallen van dossier aan SCF zijde
Wanneer sprake is van een afkeuring door het SCF of uitstel van de aflosdatum (zonder nieuwe aflosdatum) blijft het SCF-dossier maximaal 3 maanden actief. Na deze periode wordt het SCF-dossier opgeschoond en zullen eventuele wijzigingen niet verwerkt worden. Er dient dan een nieuw royementsverzoek via ECH ingediend te worden.


AANDACHTSPUNTEN FUSIE

Een nieuwe structuur, de coöperatie blijft

De Rabobank moderniseert haar coöperatieve structuur. Met de vernieuwing onderstrepen we onze gezamenlijke ambitie om onze klanten de beste producten en diensten te leveren.

Waarom vernieuwen wij onze structuur?

De nieuwe structuur voorziet in een decentrale organisatie van lokale Rabobanken die samenwerken vanuit één coöperatie, met één bankvergunning en één jaarrekening. Het doel van de nieuwe coöperatieve structuur is een betere coöperatie en een betere bank. Onze coöperatieve identiteit wordt versterkt doordat voortaan alle lokale Rabobanken een rechtstreekse ledenvertegenwoordiging krijgen in het hoogste orgaan van de coöperatie, de Algemene Ledenraad. En het bankbedrijf wordt versterkt doordat onze lokale banken zich met meer vrijheid, ondernemerschap en focus kunnen richten op de klant, het werkgebied en de samenleving.

Hoe zit het juridisch?

De nieuwe structuur ontstaat door juridische fusies tussen onze lokale Rabobanken (als verdwijnende coöperaties) en Rabobank Nederland (als verkrijgende coöperatie). Rabobank Nederland wijzigt de naam.

Wanneer gaat de nieuwe structuur in?

Onze lokale Rabobanken en Rabobank Nederland gaan per 1 januari aanstaande samen in de nieuwe structuur.

Wat als u een hypotheekakte passeert of in de Openbare Registers inschrijft, nadat de nieuwe structuur is ingegaan?

Wij blijven het model hypotheekakte H1-2009 gebruiken. Ook de vermelding in de hypotheekakte van de Rabohypotheekbank N.V. onder B.1. blijft. Maar daar waar u eerder onder B.2. een lokale Rabobank coöperatie vermeldde, vermeldt u zodra de nieuwe structuur is ingegaan onze nieuwe gegevens:

Coöperatieve Rabobank U.A. statutair gevestigd te Amsterdam Croeselaan 18 3521 CB  Utrecht KvK-nummer 30046259 Postadres: Postbus 221, 5600 MA  Eindhoven

Dit geldt voor nieuwe verzoeken om een hypotheekakte op te maken. Dit geldt ook voor eerder aan u verzonden verzoeken om een hypotheekakte op te maken, als de akte passeert of in de Openbare Registers wordt ingeschreven nadat de nieuwe structuur is ingegaan. Ook als in zo’n oud verzoek om een hypotheekakte op te maken nog de naam van een door de juridische fusie inmiddels verdwenen lokale Rabobank coöperatie staat.

In het model kiest u bij de facultatieve teksten onder “Volgorde verhaal door de banken en verdeling opbrengst” voor de eerste facultatieve tekst:

——————————————————-<facultatieve tekst>——————————————————-

 

<De volgende tekst opnemen als de hypotheek -behalve aan de Rabohypotheekbank N.V.- mede wordt verleend aan één Rabobank.>

Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de bank onder 1 genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 2 genoemd verschuldigd is uit hoofde van verplichtingen tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.

Hierna gaat u zoals gebruikelijk verder met de verplichte tekst.

Passeert u een andere zekerheidsakte? Bijvoorbeeld een verpanding van een lidmaatschapsrecht in een coöperatieve flatexploitatievereniging. Of een verpanding van aandelen in een b.v. Houd dan ook rekening met deze juridische fusie.

ECH: verstrekkingen en royementen

De huidige werkwijze met betrekking tot ECH blijft ongewijzigd.

Postadres

De huidige werkwijze voor het versturen van poststukken blijft ongewijzigd.

Ontvangen poststukken kunt u retourneren aan de afzender.

(Goedkeurings)verzoeken tot wijziging in zekerheden – bijvoorbeeld als u ons om toestemming vraagt voor wijziging in een splitsingsakte – kunt u richten aan het Service Centrum Financieren. Hiervoor kunt het volgende mailadres gebruiken: zekerheden@rabobank.nl

 

Retouradres voor hypotheekakte Service Centrum Financieren, Postbus 221,  5600 MA Eindhoven

Adresgegevens Rabohypotheekbank Rabohypotheekbank N.V. Croeselaan 18 3521 CB Utrecht Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Correspondentieadres: Postbus 221, 5600 MA Eindhoven.