Rabobank

Rabobank

DE RABOBANK-ORGANISATIE EN HET SCF

Het SCF (Service Centrum Financieren) is een administratief centrum van de Rabobank. Bij het SCF worden alle Rabobank-hypotheken afgehandeld. Alle lokale Rabobanken zijn aangesloten bij het SCF. Het SCF verzorgt de volgende werkzaamheden:

 • de administratieve afhandeling van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken.
 • het beheer van woningfinancieringen voor alle lokale Rabobanken.

Voor ECH verzorgt het SCF het berichtenverkeer tussen alle lokale Rabobanken en de notaris voor zowel passeren als aflossen. Contact opnemen met het SCF kan als volgt:

SCF staat niet opgesteld voor klantvragen; hiervoor dient de klant contact op te nemen met de lokale Rabobank of notaris.

Bellen naar het SCF kan ook: 088 7288728. Het nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Is er sprake van een klantdossier met spoed buiten de telefonische openingstijden? Stuur dan een e-mail, met in de onderwerpregel ‘SPOED’, naar de betreffende afdeling.

Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.

Voor vragen over het gebruik van de ECH applicatie op notarisnet en technische vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via het telefoonnummer 070 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl.


ACTUEEL

12 december 2019: Termijnen Rabobank rondom feestdagen 2019

Rabobank zal rondom de komende feestdagen de reguliere verwerkingstermijnen voor passeren en royeren hanteren.

Passeren bij Rabobank?

Rabobank vraagt u om de passeerdatum, als deze bekend is, zo snel mogelijk door te geven. Dit helpt Rabobank om alle passeerzaken tijdig af te wikkelen.

Geef de passeerdatum in ieder geval uiterlijk 2 werkdagen voor de daadwerkelijke passeerdatum door. Voor de komende feestdagen betekent dit:

 • Notaris geeft passeerdatum door vóór maandag 23 december 12:00? Dan is passeren mogelijk vanaf vrijdag 27 december;
 • Notaris geeft passeerdatum door vóór dinsdag 24 december 12:00? Dan is passeren mogelijk vanaf maandag 30 december;
 • Notaris geeft passeerdatum door vóór vrijdag 27 december 12:00? Dan is passeren mogelijk vanaf dinsdag 31 december;
 • Notaris geeft passeerdatum door vóór maandag 30 december 12:00? Dan is passeren mogelijk vanaf donderdag 2 januari 2020.

Royeren bij Rabobank?

Rabobank vraagt u om royementsverzoeken, conform de reguliere termijn, ten minste 11 werkdagen voor royementsdatum door te geven. Om dit jaar nog alle verzoeken tijdig af te kunnen wikkelen, wordt zéér terughoudend om gegaan met het in behandeling nemen van spoeddossiers:

 • Notaris stuurt royementsverzoek met daarin aflosdatum 31 december? Dan moet het verzoek uiterlijk 12 december bij ons binnen zijn;
 • Notaris verstuurt royementsverzoek op of na 13 december? Dan kan niet eerder dan in 2020 worden geroyeerd.

1 juli 2019: Aanlevertermijn melden passeerdatum (ECH)

SCF heeft de interne werkwijze op basis van feedback vanuit diverse adviseurs (lokale bank/Intermediair desk) en notariskantoren over de reguliere doorlooptijden passeren nieuwe hypotheek aangepast.

Vanaf nu gaat SCF flexibeler om met de ontvangt van de passeerdatum. Om efficiënt te kunnen werken ontvangt SCF graag de passeerdatum minimaal 5 werkdagen voor de daadwerkelijke passeerdatum. Voor aanvragen die, ten gunste van de klant, eerder moeten passeren kan SCF deze verwerken. De passeerdatum moet dan minimaal 2 werkdagen in de toekomst liggen. Voor deze aanvragen geldt dan wanneer SCF de passeerdatum bijvoorbeeld op maandag voor 12:00 uur van u ontvangt, de zaak op woensdag bij u kan passeren.

Deze werkwijze geldt uitsluitend voor zaken die via ECH passeren.


KWALITEIT

AANDACHTSPUNTEN ALGEMEEN

Bijlagen

De notaris heeft de mogelijkheid in ECH om bijlagen toe te voegen aan het bericht. De enige bijlage die het SCF in behandeling neemt, is de royementsvolmacht, de kopie van de hypotheekakte en de notarisverklaring. Alle overige bijlagen, zoals bijvoorbeeld kadastrale tekeningen, neemt het SCF niet in behandeling.

Vrije tekstberichten

De notaris heeft de mogelijkheid om in ECH een vrij tekstbericht/notitie in te voeren en/of ‘afkoop’ aan te vinken: – Het SCF ontvangt deze melding niet en kan deze daarom niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u om een dergelijke situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft dit vervolgens door aan het SCF. – Wanneer ‘afkoop’ wordt aangevinkt na de start van het proces, wordt het dossier opnieuw verzonden en voldoet hierdoor mogelijkerwijs niet meer aan de aanlevertermijn. Wij verzoeken u om deze situatie te bespreken met de lokale Rabobank. De lokale Rabobank geeft de afkoopopdracht vervolgens door aan het SCF.


AANDACHTSPUNTEN PASSEREN

Melden passeergegevens

 1. Houd bij het maken van de passeerafspraak met de klant rekening met de aanlevertermijn bij het SCF. De aanlevertermijn voor het melden van de passeerdatum is tenminste 5 werkdagen voor het daadwerkelijk passeren. Voor aanvragen die, ten gunste van de klant, eerder moeten passeren geldt een afwijkende aanlevertermijn. De passeerdatum moet dan minimaal 2 werkdagen in de toekomst liggen. Voor deze aanvragen geldt dan wanneer SCF de passeerdatum bijvoorbeeld op maandag voor 12:00 uur van u ontvangt, de zaak op woensdag bij u kan passeren. U kunt alleen een passeerdatum doorgeven als u als notaris vanuit het SCF een kennisgeving heeft ontvangen.
 2. Meld de passeerdatum direct bij het SCF na het maken van een passeerafspraak met de klant.
 3. Wordt een passeeropdracht uitgesteld of geannuleerd? Meld dit dan tijdig. Dit is van groot belang voor zowel het SCF, de lokale bank én uiteindelijk de klant. Dit heeft te maken met de geldstromen die worden uitgevoerd bij geplande verstrekking en het tijdverlies dat kan optreden bij herstel of latere verstrekking.

Passeerbevestiging

Wij vragen u de passeerbevestiging, inclusief een afschrift van de hypotheekakte, notarisverklaring en inschrijfgegevens (datum/deel/nummer) uiterlijk 3 werkdagen na passeren aan te leveren.  U kunt het dossier dan snel sluiten en wij kunnen ons dossier ook afhandelen binnen de termijn die we met de lokale Rabobank hebben afgesproken.


AANDACHTSPUNTEN AFLOSSEN

Aanlevertermijnen proces aflossen

Aanlevering volmacht aan het SCFop een werkdag vóór 18.00 uur, dan is de eerst mogelijke passeerdatum 11 werkdagen later. Voorbeeld:

 • Aanlevering op woensdag 09/11 vóór 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op donderdag 24/11
 • Aanlevering op woensdag 09/11 ná 18.00 uur = eerst mogelijke passeerdatum op vrijdag 25/11

Indien de aanlevering van de volmacht niet voldoet aan de gehanteerde aanlevertermijn wordt deze afgekeurd met het verzoek de passeerdatum opnieuw in te plannen. Houdt u hierbij opnieuw rekening met de werkdag waarop u de gewijzigde volmacht aanlevert.

Bij het opmaken van de volmacht is het SCF afhankelijk van tijdige aanlevering van de notaris en informatie van andere onderdelen van de Rabobank. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de volmacht 7 werkdagen voor passeren te verzenden. Wanneer u de volmacht en evt. nota niet tijdig heeft ontvangen, verzoeken wij u pas 3 werkdagen voor passeerdatum telefonisch contact op te nemen. 

Welke feestdagen worden door Rabobank NIET als werkdag aangemerkt?

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag

Inhoudelijke aandachtspunten

 • Het SCF behandelt voortaan royementsverzoeken vanaf 3-4 weken voor passeerdatum van het royement. Dit betekent dat u een eventuele reactie op uw royementsverzoek vanaf deze termijn kunt verwachten.
 • Geef tijdig aan het SCF door indien de aflosdatum wijzigt. Het SCF stemt hierop de controle uitbetaling af en het akkoord royement naar de notaris. Daarnaast worden op basis van de aflosnota een aantal processen gestart om de administratieve afwikkeling van de aan de hypotheek verwante producten uit te voeren. Het beëindigen van de Spaarverzekering Eigen Woning of de Kapitaalverzekering Eigen Woning wordt 2 weken voor de passeerdatum in gang gezet. Als de aflosdatum wijzigt kan de klant hiervan nadeel ondervinden (bijv als de datum is gewijzigd kan bijv. ten onrechte een overlijdensrisicoverzekering zijn opgezegd ). Hanteer hierbij de afspraken met betrekking tot de tijdlijnen. U dient de aflosdatum te wijzigen binnen het reeds lopende ECH-dossier door het ‘Verzoek Aflosnota’ opnieuw te activeren (te wijzigen), de aflosdatum aan te passen en het bericht opnieuw te versturen. Het bericht Melding Wijziging is hiervoor niet bedoeld.
 • In zijn algemeenheid geldt: iedere wijziging, volgend op het reeds verzonden ‘Verzoek Aflosnota’, dient binnen het reeds lopende ECH-dossier te worden doorgevoerd. Hiervoor hoeft geen nieuw Verzoek Aflosnota te worden opgestart.
 • Geef bij gedeeltelijk royement ook de kadastrale omschrijving aan ons door. Dit betreft onderpandgegevens, sectie, nummer en perceelgrootte. Dit voorkomt vertraging bij afwikkeling van het royement.
 • Maak één dossier aan indien meerdere onderpanden of meerdere banken betrokken zijn bij één royement of één klant. Er wordt ook maar één aflosnota opgemaakt voor alle dossiers tezamen en dit voorkomt onnodig berichtenverkeer over en weer.

Indien deze punten correct worden uitgevoerd, levert dat, naast de eerder genoemde verbeteringen voor onze gezamenlijke klant, zowel voor uw kantoor als voor het SCF de nodige efficiencyvoordelen op en kan het dossier correct en snel worden afgehandeld.

Indien de gegevens in de volmacht onvolledig zijn, verzoeken wij u om binnen 2 werkdagen een gecorrigeerd verzoek aan te leveren. Indien de aanpassing niet binnen 2 werkdagen is ontvangen, wordt het dossier afgekeurd op aanlevertermijn.

Aflosredenen

Het is mogelijk om royementsdossiers met een aflosdatum in het verleden aan te leveren met een aflosreden “Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum” . Ook is de aflosreden “executieveiling” toegevoegd. U kunt bij de aanlevering als volgt handelen.

Aflosreden: ‘Geen aflossing, aflosdatum = fictieve datum’
Als u een royementsverzoek wilt indienen met een aflosdatum in het verleden dan kunt u deze via ECH aanleveren. Bij de aflosreden kiest u dan voor “Geen aflossing, datum passeren niet relevant (aflosdatum = fictieve datum)”. Wel dient u de aflosdatum 2 weken vooruit te plaatsen zodat deze correct in de workload van het SCF komt.

Aflosreden: ‘Executieveiling’
De aflosreden ‘executieveiling’ kunt u nog niet gebruiken. Deze aflosreden is in ECH opgenomen om in de toekomst deze royementen via ECH te kunnen verwerken. Tot die tijd kan de Rabobank royementen met de aflosreden “executieveiling” niet via ECH in behandeling nemen. Dergelijke royementen levert u aan op papier (via post of fax).

 Royementsverzoek voor scheepshypotheek

Binnen de bestaande mogelijkheden van ECH is het mogelijk om een scheepshypotheek te verwerken. Een algeheel royement kunt u op de reguliere wijze indienen. In geval van een gedeeltelijk royement, dient u onderstaande werkwijze aan te houden:

Gedeeltelijk royementsverzoek voor scheepshypotheek Rabobank via ECH

Vul de gegevens op de volgende wijze in:

 • Aflosdatum (datum van aflossing)
 • Klantgegevens (naam en adresgegevens hypotheekgever)
 • Hypotheeknemer(s) (naam en adresgegevens banken)
 • Hypothecaire inschrijving
 • Kadastervestiging (datum/deel/nummer)
 • Onderpand
  • Soort onderpand (code 4, te boek gesteld schip)
  • Kadastrale omschrijving (vul bij kadastrale gemeente de naam van het schip in en bij sectie en nummer de volgende fictieve gegevens: sectie 1, nummer 1)
 • Vastgoed
  • Soort vastgoed, code 99 (overig) (vul de naam van het schip en het brandmerk bij de omschrijving)
  • Adres (vul hier het adres van de vaste ligplaats van het schip in. Heeft het schip geen vaste ligplaats, vul dan het adres van de debiteur

Overige aandachtspunten

Aantal registergoederen bij gedeeltelijk royement
Wanneer er sprake is van een gedeeltelijk royement waarbij méér dan 35 registergoederen geroyeerd worden, kan het verzoek niet middels ECH ingediend worden doordat de maximum grootte van het systeemtechnische bericht dan zal worden overschreden. Deze royementsverzoeken dienen per post/mail aangeleverd te worden bij het SCF.

Vervallen van dossier aan SCF zijde
Wanneer sprake is van een afkeuring door het SCF of uitstel van de aflosdatum (zonder nieuwe aflosdatum) blijft het SCF-dossier maximaal 3 maanden actief. Na deze periode wordt het SCF-dossier opgeschoond en zullen eventuele wijzigingen niet verwerkt worden. Er dient dan een nieuw royementsverzoek via ECH ingediend te worden.